(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Serwis dla Projektantów

Pro­jek­tant to zawód zau­fa­nia pub­licznego, który planu­je pro­ces budowy zgod­nie z przepisa­mi prawa.
Częste stosowanie przepisów prawa przez Pro­jek­tan­tów, “wymusza” wymi­anę doświad­czeń między Pro­jek­tan­ta­mi wszys­t­kich branż.

W ser­wisie projektant.dom-projekty.pl zna­jdziesz artykuły związane z Pro­jek­towaniem Inżynier­skim i Architek­ton­icznym. Wszys­tkie infor­ma­c­je w ser­wisie mają służyć jedynie wymi­an­ie doświad­czeń, nato­mi­ast nie powin­ny być wykład­nią stosowa­nia przepisów prawa przez Projektantów.

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowa­nia Karnego Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Kodeks Postępowa­nia Admin­is­tra­cyjnego Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń Roz­porządze­nie w spraw­ie biegłych…

Kategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany

Strona Tytułowa w Pro­jek­cie BudowlanymKat­e­gorie Obiek­tów Budowlanych Pro­jekt Budowlany­Bu­dyn­ki Mieszkalne Jed­norodzin­neKat­e­go­ria I k=2,0 w=1,0Budynki Gospo­dar­ki Rol­ne­jKat­e­go­ria II k=1,0 w=1,0budynki pro­duk­cyjne, gospo­dar­cze, inwen­tarsko ‑skład­owe Inne Niewielkie…

Prawo Zabudowy — Co to jest prawo budowlane ? Komentarz

Prawo Zabudowy — Co to jest prawo budowlane ? Komentarz

Co reg­u­lu­je pra­wo budowlane ?Pod­sta­wową funkcją prawa budowlanego to reg­u­lac­ja prawa zabu­dowy nieru­chomoś­ci gruntowej.Art. 4 prawa budowlanego kwest­ię zabu­dowy uza­leż­nia od warunk­ów :- pra­wo dys­ponowa­nia nieru­chomoś­cią na cele budowlane ( włas­noś­cią lub inną formą…

Fundamenty i Badania gruntu — Opinia Geotechniczna

Fun­da­men­ty i Bada­nia gruntu,Opinia Geot­ech­nicz­naCzy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ?Warun­ki Grun­towe­prostezłożoneskom­p­likowaneKat­e­go­ria Geot­ech­nicz­na obiek­tu budowlane­gopier­wsza kat­e­go­ri­a1- 2- kondygnacyjne…

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt budowlany.  Lin­ki do…

dopuszczalny poziom hałasu — akustyka zagospodarowanie terenu

dopuszczalny poziom hałasu — akustyka zagospodarowanie terenu

Dopuszczal­ny poziom hała­su, czyli akusty­ka w zagospo­darowa­niu terenuCzy przy­go­towu­jesz pro­jekt zagospo­darowa­nia terenu ?Potrze­bu­jesz infor­ma­cji o zagroże­ni­ach i ogranicza­ni­ach hałasem, akustyką w Zagospo­darowa­niu Terenu ?Poniżej zna­jdziesz lin­ki do przepisów prawa,…

Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akusty­ka prze­gród wewnętrzny­chCzy chcesz wiedzieć jak ksz­tał­tu­je się akusty­ka w zależnoś­ci od gruboś­ci ściany ?Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ?Masa ściany i jej akusty­ka — infor­ma­c­je z ITBZa­leżnoś­ci właściwości…

Funkcja Użytkowa — podział budynków w geodezji

Funkcja Użytkowa — podział budynków w geodezji

Funkc­ja Użytkowa — podzi­ał budynków w geo­dezjiNie jesteś pewny nazwy budynku ? Potrze­bu­jesz dowiedzieć się jaki jest podzi­ał funkcjon­al­ny budynków ?Nazwę budynku wg jego funkcji użytkowej będzie potrze­bował każdy kto przy­go­towu­je umowę na…

akustyka budowlana i ochrona środowiska

akusty­ka budowlana i ochrona środowiskaisip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071200826 ustawa o ochronie środowiskahttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627 

Pozwolenie Wodnoprawne — przepisy

Poz­wole­nie Wodno­prawne i oper­at wodno­prawny — kiedy jest potrzeb­ny Poniżej aktu­al­ny na rok 2015 podręczny zestaw ustaw, do poz­woleń wodno­prawnych : Ustawa z dnia 9 czer­w­ca 2011 r. — Pra­wo geo­log­iczne i gór­nicze Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Pra­wo ochrony…