(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl
Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Infor­ma­c­ja BiOZ w pro­jek­cie budowlanymJeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT.Szczegóły o Infor­ma­cji BiOZ zna­jdziesz się w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie...

Zjazd publiczny, a indywidualny

Zjazd pub­liczny Zjazd pub­liczny to włącze­nie do dro­gi pub­licznej o para­me­tra­ch : - sze­rokoś­ci 5,0m w tym jezd­nia o min­i­mal­nej sze­rokoś­ci jezd­ni 3,5m ale nie więk­szy niż sze­rokość jezd­ni w drodze, — naw­ierzch­nia twar­da w grani­cach pasa...