(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Drogi Publiczne — zjazdy

Ustawa o dro­gach pub­licznych — zjazdyUstawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kategorie.Zjazdy indy­wid­u­al­neZ­jazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy....

Przepisy ochrony pożarowej

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa­Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową.Opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanegoStrona Sej­mu...