(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Blog dla Projektanta w WordPress

Blog dla Pro­jek­tan­ta w Word­PressProwadząc blo­ga / wit­rynę opartą na Word­Press-ie potrze­bu­jesz wiedzieć jakie plug­iny mogą być Tobie przy­datne. Dlat­ego aby pomóc Tobie, zamieszczam spis plug­inów, które uży­wam w swo­jej witrynie.Pluginy przy­datne w...

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek

Pro­jekt żłob­ka , jak otworzyć żłobekPrze­nieść na nową stronę “Żłob­ki, klu­by dziecięce”“Żłobki, klu­by dziecięce“Zamierzasz prowadz­ić Żłobek lub przy­go­towu­jesz pro­jekt żłobak lub klubu dziecięcego ? Tu zna­jdziesz przepisy budowlane, które poz­wolą Tobie na...
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...