(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowa­nia Karnego Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Kodeks Postępowa­nia Admin­is­tra­cyjnego Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń Roz­porządze­nie w spraw­ie...

Fundamenty i Badania gruntu — Opinia Geotechniczna

Fun­da­men­ty i Bada­nia gruntu,Opinia Geot­ech­nicz­naCzy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ?Warun­ki Grun­towe­prostezłożoneskom­p­likowaneKat­e­go­ria Geot­ech­nicz­na obiek­tu budowlane­gopier­wsza...

Blog dla Projektanta w WordPress

Blog dla Pro­jek­tan­ta w Word­PressProwadząc blo­ga / wit­rynę opartą na Word­Press-ie potrze­bu­jesz wiedzieć jakie plug­iny mogą być Tobie przy­datne. Dlat­ego aby pomóc Tobie, zamieszczam spis plug­inów, które uży­wam w swo­jej witrynie.Pluginy przy­datne w...

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek

Pro­jekt żłob­ka , jak otworzyć żłobekPrze­nieść na nową stronę “Żłob­ki, klu­by dziecięce”“Żłobki, klu­by dziecięce“Zamierzasz prowadz­ić Żłobek lub przy­go­towu­jesz pro­jekt żłobak lub klubu dziecięcego ? Tu zna­jdziesz przepisy budowlane, które poz­wolą Tobie na...
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...