(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowa­nia Karnego Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Kodeks Postępowa­nia Admin­is­tra­cyjnego Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń Roz­porządze­nie w spraw­ie...

Fundamenty i Badania gruntu — Opinia Geotechniczna

Fundamenty i Badania gruntu,Opinia Geotechniczna Czy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ? Warunki Gruntowe proste złożone skom­p­likowane Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego pier­wsza kat­e­go­ria...

Blog dla Projektanta w WordPress

Blog dla Projektanta w WordPress Prowadząc blo­ga / wit­rynę opartą na Word­Press-ie potrze­bu­jesz wiedzieć jakie plug­iny mogą być Tobie przy­datne. Dlat­ego aby pomóc Tobie, zamieszczam spis plug­inów, które uży­wam w swo­jej wit­rynie. Pluginy przydatne w...

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek Przenieść na nową stronę “Żłobki, kluby dziecięce” “Żłobki, kluby dziecięce” Zamierza­sz prowadz­ić Żłobek lub przy­go­towu­jesz pro­jekt żłobak lub klubu dziecięcego ? Tu zna­jdziesz przepisy budowlane, które poz­wolą Tobie na...
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane Szukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...