(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Kiedy Decyzja O Środowiskowych Uwarunkowaniach
do Projektu Budowlanego ?

Jeżeli planu­jesz Inwest­y­cję oraz możli­we “kom­p­likac­je” związane z wydawanym poz­wole­niem na budowę, to warto abyś zapoz­nał się Roz­porządze­niem o Inwest­y­c­jach odd­zi­ału­ją­cych na środowisko.

Myślę, że szy­b­ka anal­iza poz­woli Tobie i Two­jej Inwest­y­cji przy przy­go­towa­niu poz­wole­nia na budowę.

 

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 9 listopa­da 2010 r. w spraw­ie przed­sięwz­ięć mogą­cych znaczą­co odd­zi­ały­wać na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102131397

Dz.U. 2013 poz. 817 Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 25 czer­w­ca 2013 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie przed­sięwz­ięć mogą­cych znaczą­co odd­zi­ały­wać na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000817

 

 

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Pra­wo ochrony środowiska.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 październi­ka 2008 r. o udostęp­ni­a­n­iu infor­ma­cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst­wa w ochronie środowiska oraz o oce­nach odd­zi­ały­wa­nia na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

 

 

Share This