(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Dopuszczalny poziom hałasu, czyli akustyka w zagospodarowaniu terenu

Czy przy­go­towu­jesz pro­jekt zagospo­darowa­nia terenu ?
Potrze­bu­jesz infor­ma­cji o zagroże­ni­ach i ogranicza­ni­ach hałasem, akustyką w Zagospo­darowa­niu Terenu ?
Poniżej zna­jdziesz lin­ki do przepisów prawa, które reg­u­lu­ją hałas w środowisku.

Gdzie znajdziesz informacje o dopuszczalnym poziomie hałasu ?

Ustawa pra­wo ochrony środowiska to pod­sta­wowa reg­u­lac­ja praw­na, która zapew­nia najlep­szy stan akusty­czny dla środowiska. W Praw­ie ochrony środowiska infor­ma­c­je o ochronie przed hałasem zna­jdziesz w art.112 — art. 120 ustawy.

Ustawę zna­jdziesz w linku strony sej­mowej Ustawa pra­wo ochrony środowiska — hałas art.112 — 120

Szczegóły Dopuszczalnego poziomu hałasu

Dopuszczalne poziomy hała­su zna­jdziesz w roz­porządze­niu Roz­porządze­nie — szczegóły poziomów hała­su w środowisku

 

ustawa-prawo-ochrony-srodowiska

Share This