(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Ustawa o drogach publicznych — zjazdy

Ustawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kat­e­gorie.

Zjazdy indywidualne

Zjazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy. Samo­chody które mogą jeźdz­ić takim zjaz­dem są przez­nac­zone wyłącznie dla ruchu osobowego do celów mieszkalnych.

Zjazdy publiczne

Zjazd pub­liczny określa się jako zjazd z dro­gi pub­licznej na dzi­ałkę gdzie odby­wa się dzi­ałal­ność gospo­dar­cza.

Drogi publiczne w przepisach

Ustawa o dro­gach pub­licznych : http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Infor­ma­c­je doty­czące odwod­nie­nie dróg pub­licznych : Broszu­ra — odwod­nie­nie dróg pub­licznych

 

Share This