(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Fundamenty i Badania gruntu,
Opinia Geotechniczna

Czy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ?

Warunki Gruntowe

 1. proste
 2. złożone
 3. skom­p­likowane

Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego

 1. pier­wsza kat­e­go­ria
  1. 1- 2- kondy­gna­cyjne budyn­ki
  2. ściany opor­towe i roz­par­cia wykopów, dla różnic poziomów do 2,0m
  3. wykopy do gł. 1,2m i nasypy do wys. 3,0m, wykony­wane przy dro­gach, drenażach i ruro­cią­gach
 2. dru­ga kat­e­go­ria
  1. fun­da­men­ty bezpośred­nie lub głębok­ie
  2. ściany oporowe utrzy­mu­jące grunt lub wodę przekracza­jące poziom 2,0m
  3. wykopy powyżej 1,2m i nasypy powyżej 3,0m
  4. przy­czół­ki i filary mostowe oraz nabrzeża
  5. kotwy grun­towe i inne sys­te­my kotwiące
 3. trze­cia kat­e­go­ria
  1. posad­owienia w skom­p­likowanych warunk­ach grun­towych
  2. niety­powe obiek­ty stwarza­jące zagroże­nia oraz wszelkie inne o wysokoś­ci piętrzenia powyżej 5,0m, szczegóły w roz­porządze­niu
  3. obiek­ty mogące znaczą­co odd­zi­ały­wać na środowisko
  4. budyn­ki wysokoś­ciowe
  5. obiek­ty wysok­ie z posad­owie­niem przekracza­ją­cym 5,0m
  6. tunele
  7. infra­struk­tu­ra kry­ty­cz­na
  8. obiek­ty zabytkowe i mon­u­men­talne

W trak­cie opra­cow­a­nia

 • Opinia Geot­ech­nicz­na
 • Bada­nia Geot­ech­niczne
 • Fun­da­men­ty — rozwiąza­nia w zależnoś­ci od właś­ci­woś­ci grun­tu

ustawy i przepisy prawa :

Roz­porządze­nie Min­is­tra Trans­portu, Budown­ict­wa i Gospo­dar­ki Morskiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spraw­ie usta­la­nia geot­ech­nicznych warunk­ów posadaw­ia­nia obiek­tów budowlanych

Share This