(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Pozwolenie Wodnoprawne — przepisy

Pozwolenie Wodnoprawne i operat wodnoprawny — kiedy jest potrzebny Poniżej aktu­al­ny na rok 2015 podręczny zestaw ustaw, do poz­woleń wodno­prawnych : Ustawa z dnia 9 czer­w­ca 2011 r. — Pra­wo geo­log­iczne i gór­nicze Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Pra­wo...

Drogi Publiczne — zjazdy

Ustawa o drogach publicznych — zjazdy Ustawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kat­e­gorie. Zjazdy indywidualne Zjazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy....

Przepisy ochrony pożarowej

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową. Opis pożarowy do projektu budowlanego Strona Sej­mu...
Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT. Szczegóły o Infor­ma­cji BiOZ zna­jdziesz się w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie...

Zjazd publiczny, a indywidualny

Zjazd publiczny Zjazd pub­liczny to włącze­nie do dro­gi pub­licznej o para­me­tra­ch : - sze­rokoś­ci 5,0m w tym jezd­nia o min­i­mal­nej sze­rokoś­ci jezd­ni 3,5m ale nie więk­szy niż sze­rokość jezd­ni w drodze, - naw­ierzch­nia twar­da w grani­cach pasa...