(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Polskie Normy Budowlane

Szukasz obowiązujących Polskich Norm Budowlanych ? Poniżej znajdziesz zestawienie norm, które przygotowałem z rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie mają spełniać budynki oraz z rozporządzenia jak ma wyglądać projekt budowlany.  Linki do źródeł rozporządzań znajdziesz na końcu strony.

Polskie Normy Budowlane

utworzone przez | Sie 29, 2015 | blog, projekt budowlany | 0 komentarzy

Jak używać Polskie Normy Budowlane, aby nie narazić się na problemy prawne ?

Nie potrafię odpowiedzieć na powyższe pytania, jeżeli macie jakiś pomysł, zostawcie odpowiedź w komentarzu.

Normy Budowlane rysunkowe, oznaczeń i obliczeń powierzchni w projekcie budowlanym

  • PN-EN ISO 4157-1:2001 – Rysunek budowlany- system oznaczeń cz.1 Budynki i części budynków
  • PN-EN ISO 4157-2:2001 – Rysunek budowlany– system oznaczeń cz.2 Nazwy i numery pomieszczeń
  • PN-EN ISO 4157-3:2001 – Rysunek budowlany– system oznaczeń cz.3 Identyfikatory pomieszczeń
  • PN-EN ISO 6284:2001 – Rysunek budowlany – Oznaczenie odchyłek graficznych
  • PN-EN ISO11091:2001 – Rysunek budowlany– Projekty zagospodarowania terenu
  • PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany – Oznaczenie graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
  • PN-B-01027:2002 – Rysunek budowlany – Oznaczanie graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
  • PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany – Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
  • PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Normy Ochrony Pożarowej

poz.75. PN-ENV 1187:2004 Metoda badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
poz.75. PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metoda badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy,
poz.75. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku – Część 1 : Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

Wymogi Pożarowe

poz.50. PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

poz.50. PN-EN 1021-1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
poz.50. PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
poz.50. PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/ /AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
poz.50. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia
poz.50. N-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
poz.50. PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)
poz.50. PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
poz.50. PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
poz.50. PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
poz.50. PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
poz.50. PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
poz.50. PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
poz.50. PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
poz.51. PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

Wymogi Pożarowe dla mebli

poz.52. PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
poz.52. PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
poz.53. PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałek
poz.53. PN-EN 1021-1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
poz.53. PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

Wymogi Pożarowe dla Instalacji

poz.54. PN-B-02870:1993 Badania ogniowe – Małe kominy – Badania w podwyższonych temperaturach

 

Normy Cieplne

poz.69. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania
poz.70. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania
poz.70. PN-EN ISO13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania
poz.71. PN-EN ISO13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
poz.72. PN-EN ISO10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
poz.73. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
poz.74. PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

 

Instalacje Sanitarne

poz.10. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania
poz.10. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. i poz.11 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
poz.10. PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

poz.11. PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach.- Część 1: Wymagania

poz.12. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu

 

Akustyka Budowlana

poz.2. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

poz.2. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
poz.2. PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

poz.3. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

 

Normy Elektryczne

poz.41. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

poz.41. 58 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
poz.41. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
poz.41. PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
poz.41. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
poz.41. PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa
poz.41. PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
poz.41. PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
poz.41. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
poz.41. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
poz.41. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
poz.41. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
poz.41. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
 poz.41. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
poz.41. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
poz.41. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
poz.41. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
poz.41. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa
poz.41. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne
poz.41. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
poz.41. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
poz.41. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
poz.41. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami
poz.41. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
poz.41. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
poz.41. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
poz.41. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
poz.41. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
poz.41. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
poz.41. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
poz.41. PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7- 702:1999/ /Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i inne
poz.41. PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
poz.41. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
poz.41. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
poz.41. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
poz.41. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego
poz.41. PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
poz.41. PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

Normy konstrukcyjne

poz.49. PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości
poz.49. PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia stałe
poz.49., 59. PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
poz.49. PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Obciążenia pojazdami
poz.49. PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli – Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami
poz.49. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem
poz.49. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ /Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem
poz.49. PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie oblodzeniem
poz.49. PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli – Obciążenie gruntem
poz.49. PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie temperaturą
poz.49. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli – Ogólne zasady obliczeń
poz.49. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie
poz.49. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/ /Az1:2001 PN-B-03150:2000/ /Az2:2003 poz.49. PN-B-03150:2000/ /Az3:2004 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie
poz.49. PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap1:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe – Obliczenia statyczne i projektowanie
poz.49. PN-EN 1990*) : PN-EN 1991* ) : PN-EN 1992* ) : PN-EN 1993* ) : PN-EN 1994* ) : PN-EN 1995* ) : PN-EN 1996* ) : PN-EN 1997* ) : PN-EN 1999* ) : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowobetonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

 

Znaki Bezpieczeństwa

poz.41., 55. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwaEwakuacja
poz.55. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
poz.55. PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
poz.57. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
poz.57. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
poz.57. PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzneBarwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Normy Akustyczne

poz.61. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
poz.61. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
poz.61. PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
poz.62. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
poz.62.PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
poz.62.PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
poz.63. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania
poz.64. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
poz.64.PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
poz.64.PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
poz.65. PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
poz.65.PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
poz.65.PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
poz.65.PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
poz.65. PN – EN ISO 140 – 8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
poz.65.PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
poz.65.PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/ /A1:2007 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
poz.65. PN-EN 20140-9:1998 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
poz.65.PN-EN 20140-10:1994 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
poz.66. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania
poz.67. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
poz.67. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
poz.67. PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
poz.68. PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

Instalacje Elektryczne

poz.3. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
poz.3. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
poz.3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
poz.3. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
poz.3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
poz.3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
poz.3. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
poz.3. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
poz.3. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
poz.3. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
poz.3. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
poz.3. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa
poz.3. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne
poz.3., 45. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
poz.3. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
poz.3. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
poz.3. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami
poz.3. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia
poz.3., 43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
poz.3. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
poz.3. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
poz.3., 42. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
poz.44. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
poz.3. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
poz.3. PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów
poz.3. PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi
poz.41. PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

poz.7. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

poz.41. PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacjaIdentyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

poz.41. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
poz.41. PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/ /A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
 poz.41. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa

poz.42. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
poz.42. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

poz.46. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne
poz.47. PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

poz.75. PN-EN 20174-2:2000 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2 : Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

poz.60. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania

Opór cieplny i Przenikanie Ciepła

poz.16. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania
poz.16. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne
poz.16. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram
poz.16. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
poz.16. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
poz.16. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania
poz.16. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania
poz.16. PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne

poz.17. PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
poz.18. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze
poz.19. PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania
poz.20. PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania
poz.21. PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania

Instalacje Grzewcze

poz.14. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania
poz.14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania
poz.14. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania
poz.14. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania

poz.15. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody

Instalacje Gazowe

poz.34. PN-C-04753:2002 Gaz ziemny – Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
poz.34. PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe – Gazy węglowodorowe – Gazy skroplone C3–C4
poz.35. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia funkcjonalne
poz.36. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A
poz.37. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia funkcjonalne
poz.38. PN-EN 1359:2004 Gazomierze – Gazomierze miechowe

Instalacje Wodociągowe

poz.4. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu
poz.5. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

poz.8. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania

poz.6. i poz.9. PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje Sanitarne

poz.10. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania
poz.10. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. i poz.11 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
poz.10. PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej
poz.11. PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach.- Część 1: Wymagania
poz.12. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu

Normy Wentylacyjne

poz.23. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
poz.24. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
poz.25. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ /Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem
poz.26. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
poz.27. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
poz.28. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania

poz.29. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
poz.30. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
poz.30. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
poz.31. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów-Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
poz.32. PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych
poz.33. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
poz.39. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania

Polskie Normy w warunkach technicznych budynków

Normy Ochrony odgromowej

poz.1. , 44. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
poz.1., 44. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
poz.44. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
poz.44. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Odpady w budynkach

poz.41., 48.  PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

poz.13. PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

poz.22. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania

poz.40. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania

poz.41., 48. PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Share This