(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Polskie Normy Budowlane

Szukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt budowlany.  Lin­ki do źródeł roz­porządzań zna­jdziesz na końcu strony.

Polskie Normy Budowlane

utwor­zone przez | Sie 29, 2015 | blog, pro­jekt budowlany | 0 komen­tarzy

Jak używać Polskie Normy Budowlane, aby nie narazić się na problemy prawne ?

Nie potrafię odpowiedzieć na powyższe pyta­nia, jeżeli macie jak­iś pomysł, zostaw­cie odpowiedź w komen­tarzu.

Normy Budowlane rysunkowe, oznaczeń i obliczeń powierzchni w projekcie budowlanym

  • PN-EN ISO 4157–1:2001 — Rysunek budowlany- sys­tem oznaczeń cz.1 Budyn­ki i częś­ci budynków
  • PN-EN ISO 4157–2:2001 — Rysunek budowlany- sys­tem oznaczeń cz.2 Nazwy i numery pomieszczeń
  • PN-EN ISO 4157–3:2001 — Rysunek budowlany- sys­tem oznaczeń cz.3 Iden­ty­fika­to­ry pomieszczeń
  • PN-EN ISO 6284:2001 — Rysunek budowlany — Oznacze­nie odchyłek graficznych
  • PN-EN ISO11091:2001 — Rysunek budowlany- Pro­jek­ty zagospo­darowa­nia terenu
  • PN-B-01025:2004 — Rysunek budowlany — Oznacze­nie graficzne na rysunkach architek­ton­iczno-budowlanych
  • PN-B-01027:2002 — Rysunek budowlany — Oznaczanie graficzne stosowane w pro­jek­tach zagospo­darowa­nia dzi­ał­ki lub terenu
  • PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany — Zasady wymi­arowa­nia na rysunkach architek­ton­iczno-budowlanych
  • PN-ISO 9836:1997 Właś­ci­woś­ci użytkowe w budown­ictwie — Określanie i obliczanie wskaźników powierzch­niowych i kubatur­owych

Normy Ochrony Pożarowej

poz.75. PN-ENV 1187:2004 Meto­da badań odd­zi­ały­wa­nia ognia zewnętrznego na dachy
poz.75. PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Meto­da badań odd­zi­ały­wa­nia ognia zewnętrznego na dachy,
poz.75. PN-EN 13501–1:2008 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynku — Część 1 : Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie badań reakcji na ogień

Wymogi Pożarowe

poz.50. PN-EN 81–58:2005 Przepisy bez­pieczeńst­wa doty­czące budowy i instalowa­nia dźwigów — Bada­nia i pró­by — Część 58: Pró­ba odpornoś­ci ogniowej drzwi przys­tankowych

poz.50. PN-EN 1021–1:2007 Meble — Oce­na zapal­noś­ci mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlą­cy się papieros
poz.50. PN-EN 1021–2:2007 Meble — Oce­na zapal­noś­ci mebli tapicerowanych – Część2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapał­ki
poz.50. PN-EN 1991–1‑2:2006 PN-EN 1991–1‑2:2006/ /AC:2009 Eurokod 1: Odd­zi­ały­wa­nia na kon­strukc­je — Część 1–2: Odd­zi­ały­wa­nia ogólne — Odd­zi­ały­wa­nia na kon­strukc­je w warunk­ach pożaru
poz.50. PN-B-02852:2001 Ochrona prze­ci­w­pożarowa budynków — Obliczanie gęs­toś­ci obciąże­nia ogniowego oraz wyz­naczanie względ­nego cza­su trwa­nia pożaru (w zakre­sie częś­ci doty­czącej gęs­toś­ci obciąże­nia
poz.50. N‑B-02855:1988 Ochrona prze­ci­w­pożarowa budynków – Meto­da bada­nia wydziela­nia toksy­cznych pro­duk­tów rozkładu i spala­nia mate­ri­ałów
poz.50. PN-B-02867:1990 Ochrona prze­ci­w­pożarowa budynków — Meto­da bada­nia stop­nia rozprzestrzeni­a­nia ognia przez ściany (w zakre­sie częś­ci doty­czącej ścian zewnętrznych przy dzi­ała­niu ognia od strony elewacji)
poz.50. PN-EN ISO 6940: 2005 Wyro­by włóki­en­nicze – Zachowanie się pod­czas pale­nia – Wyz­naczanie zapal­noś­ci pio­nowo umieszc­zonych próbek
poz.50. PN-EN ISO 6941: 2005 Wyro­by włóki­en­nicze – Zachowanie się pod­czas pale­nia – Pomi­ar właś­ci­woś­ci rozprzestrzeni­a­nia się płomienia na pio­nowo umieszc­zonych próbkach
poz.50. PN-EN 13501–1+A1: 2010 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynków – Część 1: Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie badań reakcji na ogień
poz.50. PN-EN 13501–2+A1: 2010 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynków — Część 2: Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie badań odpornoś­ci ogniowej, z wyłącze­niem insta­lacji wenty­la­cyjnej
poz.50. PN-EN 13501–3+A1: 2010 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynków – Część 3: Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie badań odpornoś­ci ogniowej wyrobów i ele­men­tów stosowanych w insta­lac­jach użytkowych w budynkach: ogniood­pornych prze­wodów wenty­la­cyjnych i prze­ci­w­pożarowych klap odci­na­ją­cych
poz.50. PN-EN 13501–4+A1: 2010 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynków – Część 4: Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie wyników badań odpornoś­ci ogniowej ele­men­tów sys­temów kon­troli rozprzestrzeni­a­nia dymu
poz.50. PN-EN 13501–5+A1: 2010 Klasy­fikac­ja ogniowa wyrobów budowlanych i ele­men­tów budynków – Część 5: Klasy­fikac­ja na pod­staw­ie wyników badań odd­zi­ały­wa­nia ognia zewnętrznego na dachy
poz.51. PN-EN 81–72:2005 Przepisy bez­pieczeńst­wa doty­czące budowy i instalowa­nia dźwigów – Szczególne zas­tosowa­nia dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwi­gi dla straży pożarnej

Wymogi Pożarowe dla mebli

poz.52. PN-EN ISO 6940:2005 Wyro­by włóki­en­nicze – Zachowanie się pod­czas pale­nia – Wyz­naczanie zapal­noś­ci pio­nowo umieszc­zonych próbek
poz.52. PN-EN ISO 6941:2005 Wyro­by włóki­en­nicze – Zachowanie się pod­czas pale­nia – Pomi­ar właś­ci­woś­ci rozprzestrzeni­a­nia się płomienia na pio­nowo umieszc­zonych próbkach
poz.53. PN-EN 1021–2:2007 Meble — Oce­na zapal­noś­ci mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałek
poz.53. PN-EN 1021–1:2007 Meble — Oce­na zapal­noś­ci mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło zapłonu: tlą­cy się papieros
poz.53. PN-B-02855:1988 Ochrona prze­ci­w­pożarowa budynków — Meto­da bada­nia wydziela­nia toksy­cznych pro­duk­tów rozkładu i spala­nia mate­ri­ałów

Wymogi Pożarowe dla Instalacji

poz.54. PN-B-02870:1993 Bada­nia ogniowe — Małe kominy — Bada­nia w pod­wyżs­zonych tem­per­at­u­rach

 

Normy Cieplne

poz.69. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgo­t­noś­ciowe właś­ci­woś­ci kom­po­nen­tów budowlanych i ele­men­tów budynku – Tem­per­atu­ra powierzch­ni wewnętrznej koniecz­na do uniknię­cia kry­ty­cznej wilgo­t­noś­ci powierzch­ni i kon­den­sac­ja między­warst­wowa – Metody oblicza­nia
poz.70. PN-EN ISO 6946:2008 Kom­po­nen­ty budowlane i ele­men­ty budynku — Opór cieplny i współczyn­nik przenika­nia ciepła — Meto­da oblicza­nia
poz.70. PN-EN ISO13370:2008 Cieplne właś­ci­woś­ci użytkowe budynków — Przenosze­nie ciepła przez grunt — Metody oblicza­nia
poz.71. PN-EN ISO13788:2003 Cieplno-wilgo­t­noś­ciowe właś­ci­woś­ci kom­po­nen­tów budowlanych i ele­men­tów budynku — Tem­per­atu­ra powierzch­ni wewnętrznej koniecz­na do uniknię­cia kry­ty­cznej wilgo­t­noś­ci powierzch­ni i kon­den­sacji między­warst­wowej — Metody oblicza­nia
poz.72. PN-EN ISO10211:2008 Most­ki cieplne w budynkach — Stru­mie­nie ciepła i tem­per­atu­ry powierzch­ni — Obliczenia szczegółowe
poz.73. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Prze­puszczal­ność powi­etrza — Klasy­fikac­ja
poz.74. PN-EN 13829:2002 Właś­ci­woś­ci cieplne budynków — Określanie prze­puszczal­noś­ci powi­etrznej budynków — Meto­da pomi­aru ciśnieniowego z uży­ciem wenty­la­to­ra

 

Instalacje Sanitarne

poz.10. PN-EN 12056–1:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 1: Postanowienia ogólne i wyma­gania
poz.10. PN-EN 12056–2:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 2: Kanal­iza­c­ja san­i­tar­na — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056–3:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 3: Prze­wody deszc­zowe — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. i poz.11 PN-EN 12056–4:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 4: Pom­pown­ie ścieków — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056–5:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 5: Mon­taż i bada­nia, instrukc­je dzi­ała­nia, użytkowa­nia i eksploat­acji
poz.10. PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne sys­te­my kanal­iza­cji pod­ciśnieniowej

poz.11. PN-EN 13564–1:2004 Urządzenia prze­ci­wza­le­wowe w budynkach.- Część 1: Wyma­gania

poz.12. PN-B-01707:1992 Insta­lac­je kanal­iza­cyjne — Wyma­gania w pro­jek­towa­niu

 

Akustyka Budowlana

poz.2. PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach

poz.2. PN-B-02170:1985 Oce­na szkodli­woś­ci drgań przekazy­wanych przez podłoże na budyn­ki
poz.2. PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach

poz.3. PN-EN 12464–1:2004 Światło i oświ­etle­nie — Oświ­etle­nie miejsc pra­cy — Część 1: Miejs­ca pra­cy we wnętrzach

 

Normy Elektryczne

poz.41. PN-EN 12464–1:2004 Światło i oświ­etle­nie — Oświ­etle­nie miejsc pra­cy — Część 1: Miejs­ca pra­cy we wnętrzach

poz.41. 58 PN-HD 308 S2:2007 Iden­ty­fikac­ja żył w kablach i prze­wodach oraz w prze­wodach sznurowych.
poz.41. PN-IEC 364–4‑481:1994 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona zapew­ni­a­ją­ca bez­pieczeńst­wo — Dobór środ­ków ochrony w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych — Wybór środ­ków ochrony prze­ci­w­po­raże­niowej w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych
poz.41. PN-E-05010:1991 Zakresy napię­ciowe insta­lacji elek­trycznych w obiek­tach budowlanych
poz.41. PN-E-05115:2002 Insta­lac­je elek­troen­er­gety­czne prą­du przemi­en­nego o napię­ciu wyższym od 1 kV
poz.41. PN-E-08501:1988 Urządzenia elek­tryczne — Tablice i zna­ki bez­pieczeńst­wa
poz.41. PN-EN 50160:2002 Para­me­try napię­cia zasi­la­jącego w pub­licznych sieci­ach rozdziel­czych
poz.41. PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrów­naw­czych i uziemi­a­ją­cych w budynkach z zain­stalowanym sprzętem infor­maty­cznym
poz.41. PN-HD 60364–1:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia — Część 1: Wyma­gania pod­sta­wowe, usta­lanie ogól­nych charak­terystyk, definic­je
poz.41. PN-HD 60364–4‑41:2009 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 4–41: Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa – Ochrona przed poraże­niem elek­trycznym
poz.41. PN-IEC 60364–4‑42:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed skutka­mi odd­zi­ały­wa­nia cieplnego
poz.41. PN-IEC 60364–4‑43:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed prą­dem przetęże­niowym
poz.41. PN-IEC 60364–4‑442:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona insta­lacji niskiego napię­cia przed prze­jś­ciowy­mi przepię­ci­a­mi i uszkodzeni­a­mi przy doziemieni­ach w sieci­ach wysok­iego napię­cia
 poz.41. PN-IEC 60364–4‑443:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona przed przepię­ci­a­mi atmos­fer­yczny­mi lub łączeniowy­mi
poz.41. PN-IEC 60364–4‑444:2001 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona przed zakłóce­ni­a­mi elek­tro­mag­ne­ty­czny­mi (EMI) w insta­lac­jach obiek­tów budowlanych
poz.41. PN-IEC 60364–4‑45:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed obniże­niem napię­cia
poz.41. PN-IEC 60364–4‑473:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Stosowanie środ­ków ochrony zapew­ni­a­ją­cych bez­pieczeńst­wo — Środ­ki ochrony przed prą­dem przetęże­niowym
poz.41. PN-IEC 60364–4‑482:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Dobór środ­ków ochrony w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych — Ochrona prze­ci­w­pożarowa
poz.41. PN-IEC 60364–5‑51:2000 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Postanowienia ogólne
poz.41. PN-IEC 60364–5‑52:2002 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Oprze­wodowanie
poz.41. PN-IEC 60364–5‑523:2001 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Obciążal­ność prą­dowa dłu­gotr­wała prze­wodów
poz.41. PN-IEC 60364–5‑53:2000 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Aparatu­ra rozdziel­cza i sterown­icza
poz.41. PN-IEC 60364–5‑534:2003 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Urządzenia do ochrony przed przepię­ci­a­mi
poz.41. PN-IEC 60364–5‑537:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Aparatu­ra rozdziel­cza i sterown­icza — Urządzenia do odłącza­nia izo­la­cyjnego i łączenia
poz.41. PN-HD 60364–5‑54:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 5–54: Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego – Uziemienia, prze­wody ochronne i prze­wody połączeń ochron­nych
poz.41. PN-IEC 60364–5‑551:2003 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Inne wyposaże­nie — Niskon­apię­ciowe zespoły prą­dotwór­cze
poz.41. PN-HD 60364–5‑559:2010 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych – Część 5–55: Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Inne wyposaże­nie – Sekc­ja 559: Oprawy oświ­etle­niowe i insta­lac­je oświ­etle­niowe
poz.41. PN-IEC 60364–5‑56:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Insta­lac­je bez­pieczeńst­wa
poz.41. PN-HD 60364–6:2008 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 6: Sprawdzanie
poz.41. PN-HD 60364–7‑701:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia — Część 7–701: Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Pomieszczenia wyposażone w wan­nę lub prysznic
poz.41. PN-IEC 60364–7‑702:1999 PN-IEC 60364–7- 702:1999/ /Ap1:2002 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Base­ny pływack­ie i inne
poz.41. PN-HD 60364–7‑703:2007 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Część 7–703: Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Pomieszczenia i kabiny zaw­ier­a­jące ogrzewacze sauny
poz.41. PN-HD 60364–7‑704:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 7–704: Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Insta­lac­je na tere­nie budowy i rozbiór­ki
poz.41. PN-IEC 60364–7‑705:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Insta­lac­je elek­tryczne w gospo­darst­wach rol­niczych i ogrod­niczych
poz.41. PN-IEC 60364–7‑706:2000 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Przestrze­nie ogranic­zone powierzch­ni­a­mi prze­wodzą­cy­mi
poz.41. PN-IEC 60364–7‑714:2003 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Insta­lac­je oświ­etle­nia zewnętrznego
poz.41. PN-HD 60364–7‑715:2006 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Część 7–715: Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Insta­lac­je oświ­etle­niowe o bard­zo niskim napię­ciu
poz.41. PN-HD 60364–7‑740:2009 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Część 7–740: Wyma­gania doty­czące spec­jal­nych insta­lacji lub lokaliza­cji — Tym­cza­sowe insta­lac­je elek­tryczne obiek­tów, urządzeń rozry­wkowych i stra­ganów na tere­nie targów, wesołych miasteczek i cyrków

Normy konstrukcyjne

poz.49. PN-B-02000:1982 Obciąże­nia budowli — Zasady usta­la­nia wartoś­ci
poz.49. PN-B-02001:1982 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nia stałe
poz.49., 59. PN-B-02003:1982 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nia zmi­enne tech­no­log­iczne — Pod­sta­wowe obciąże­nia tech­no­log­iczne i mon­tażowe
poz.49. PN-B-02004:1982 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nia zmi­enne tech­no­log­iczne — Obciąże­nia pojaz­da­mi
poz.49. PN-B-02005:1986 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nia suwni­ca­mi pomostowy­mi, wcią­garka­mi i wciąg­nika­mi
poz.49. PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Az1:2006 Obciąże­nia w obliczeni­ach staty­cznych — Obciąże­nie śniegiem
poz.49. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ /Az1:2009 Obciąże­nia w obliczeni­ach staty­cznych — Obciąże­nie wia­trem
poz.49. PN-B-02013:1987 Obciąże­nie budowli — Obciąże­nia zmi­enne środowiskowe — Obciąże­nie oblodze­niem
poz.49. PN-B-02014:1988 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nie grun­tem
poz.49. PN-B-02015:1986 Obciąże­nia budowli — Obciąże­nia zmi­enne środowiskowe — Obciąże­nie tem­per­aturą
poz.49. PN-B-03001:1976 Kon­strukc­je i podłoża budowli — Ogólne zasady obliczeń
poz.49. PN-B-03002:2007 Kon­strukc­je murowe — Pro­jek­towanie i obliczanie
poz.49. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posad­owie­nie bezpośred­nie budowli — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/ /Az1:2001 PN-B-03150:2000/ /Az2:2003 poz.49. PN-B-03150:2000/ /Az3:2004 Kon­strukc­je drew­ni­ane — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03200:1990 Kon­strukc­je stalowe — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03215:1998 Kon­strukc­je stalowe — Połączenia z fun­da­men­ta­mi — Pro­jek­towanie i wyko­nanie
poz.49. PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warst­wowych i żebrowych — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03263:2000 Kon­strukc­je betonowe, żel­be­towe i sprężone wykony­wane z kruszy­wowych betonów lek­kich — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 Kon­strukc­je betonowe, żel­be­towe i sprężone — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap1:2008 Kon­strukc­je zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia staty­czne i pro­jek­towanie
poz.49. PN-EN 1990*) : PN-EN 1991* ) : PN-EN 1992* ) : PN-EN 1993* ) : PN-EN 1994* ) : PN-EN 1995* ) : PN-EN 1996* ) : PN-EN 1997* ) : PN-EN 1999* ) : Eurokod: Pod­stawy pro­jek­towa­nia kon­strukcji Eurokod 1: Odd­zi­ały­wa­nia na kon­strukc­je Eurokod 2: Pro­jek­towanie kon­strukcji z betonu Eurokod 3: Pro­jek­towanie kon­strukcji stalowych Eurokod 4: Pro­jek­towanie kon­strukcji stalowo­betonowych Eurokod 5:Projektowanie kon­strukcji drew­ni­anych Eurokod 6: Pro­jek­towanie kon­strukcji murowych Eurokod 7: Pro­jek­towanie geot­ech­niczne Eurokod 9: Pro­jek­towanie kon­strukcji alu­min­iowych

 

Znaki Bezpieczeństwa

poz.41., 55. PN-N-01256–02:1992 Zna­ki bez­pieczeńst­waEwakuac­ja
poz.55. PN-N-01256–5:1998 Zna­ki bez­pieczeńst­wa — Zasady umieszcza­nia znaków bez­pieczeńst­wa na dro­gach ewakua­cyjnych i dro­gach pożarowych
poz.55. PN-ISO 7010:2006 Sym­bole graficzne — Bar­wy bez­pieczeńst­wa i zna­ki bez­pieczeńst­wa — Zna­ki bez­pieczeńst­wa stosowane w miejs­cach pra­cy i w obszarach użytecznoś­ci pub­licznej
poz.57. PN-N-01256–02:1992 Zna­ki bez­pieczeńst­wa – Ewakuac­ja
poz.57. PN-N-01256–5:1998 Zna­ki bez­pieczeńst­wa — Zasady umieszcza­nia znaków bez­pieczeńst­wa na dro­gach ewakua­cyjnych i dro­gach pożarowych
poz.57. PN-ISO 7010:2006 Sym­bole graficzneBar­wy bez­pieczeńst­wa i zna­ki bez­pieczeńst­wa — Zna­ki bez­pieczeńst­wa stosowane w miejs­cach pra­cy i w obszarach użytecznoś­ci pub­licznej

Normy Akustyczne

poz.61. PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach
poz.61. PN-B-02170:1985 Oce­na szkodli­woś­ci drgań przekazy­wanych przez podłoże na budyn­ki
poz.61. PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach
poz.62. PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach
poz.62.PN-B-02170:1985 Oce­na szkodli­woś­ci drgań przekazy­wanych przez podłoże na budyn­ki 
poz.62.PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach
poz.63. PN-B-02151–3:1999 Akusty­ka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izo­la­cyjność akusty­cz­na prze­gród w budynkach oraz izo­la­cyjność akusty­cz­na ele­men­tów budowlanych – Wyma­gania
poz.64. PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach
poz.64.PN-B-02156:1987 Akusty­ka budowlana — Metody pomi­aru dźwięku A w budynkach
poz.64.PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach
poz.65. PN-EN ISO 140–4:2000 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary terenowe izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków powi­etrznych między pomieszczeni­a­mi
poz.65.PN-EN ISO 140–5:1999 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary terenowe izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej od dźwięków powi­etrznych ściany zewnętrznej i jej ele­men­tów
poz.65.PN-EN ISO 140–6:1999 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary lab­o­ra­to­ryjne izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków uderzeniowych stropów
poz.65.PN-EN ISO 140–7:2000 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary terenowe izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków uderzeniowych stropów
poz.65. PNEN ISO 140 – 8:1999 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych –Pomi­ary lab­o­ra­to­ryjne tłu­mienia dźwięków uderzeniowych przez podło­gi na masy­wnym stropie wzor­cowym
poz.65.PN-EN ISO 140–12:2001 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Część 12: Pomi­ar lab­o­ra­to­ryjny izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków powi­etrznych i uderzeniowych pod­nie­sionej podło­gi pomiędzy dwoma sąsied­ni­mi pomieszczeni­a­mi
poz.65.PN-EN 20140–3:1999 PN-EN 20140–3:1999/ /A1:2007 Akusty­ka – Pomi­ar izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary lab­o­ra­to­ryjne izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków powi­etrznych ele­men­tów budowlanych
poz.65. PN-EN 20140–9:1998 Akusty­ka – Pomi­ary izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ar lab­o­ra­to­ryjny izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków powi­etrznych, dla sufitów pod­wies­zonych z przestrzenią nad sufitem, mier­zonej pomiędzy dwoma sąsied­ni­mi pomieszczeni­a­mi
poz.65.PN-EN 20140–10:1994 Akusty­ka – Pomi­ary izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej w budynkach i izo­la­cyjnoś­ci akusty­cznej ele­men­tów budowlanych – Pomi­ary lab­o­ra­to­ryjne izo­la­cyjnoś­ci od dźwięków powi­etrznych małych ele­men­tów budowlanych
poz.66. PN-B-02151–3:1999 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Izo­la­cyjność akusty­cz­na prze­gród w budynkach oraz izo­la­cyjność akusty­cz­na ele­men­tów budowlanych – Wyma­gania
poz.67. PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach
poz.67. PN-B-02156:1987 Akusty­ka budowlana — Metody pomi­aru dźwięku A w budynkach
poz.67. PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach
poz.68. PN-EN ISO 354:2005 Akusty­ka — Pomi­ar pochła­ni­a­nia dźwięku w komorze pogłosowej

Instalacje Elektryczne

poz.3. PN-HD 308 S2:2007 Iden­ty­fikac­ja żył w kablach i prze­wodach oraz w prze­wodach sznurowych
poz.3. PN-IEC 364–4‑481:1994 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych - Ochrona zapew­ni­a­ją­ca bez­pieczeńst­wo — Dobór środ­ków ochrony w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych — Wybór środ­ków ochrony prze­ci­w­po­raże­niowej w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych
poz.3. PN-HD 60364–1:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia — Część 1: Wyma­gania pod­sta­wowe, usta­lanie ogól­nych charak­terystyk, definic­je
poz.3. PN-HD 60364–4‑41:2009 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 4–41: Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa – Ochrona przed poraże­niem elek­trycznym
poz.3. PN-IEC 60364–4‑42:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed skutka­mi odd­zi­ały­wa­nia cieplnego
poz.3. PN-IEC 60364–4‑43:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed prą­dem przetęże­niowym
poz.3. PN-IEC 60364–4‑442:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona insta­lacji niskiego napię­cia przed prze­jś­ciowy­mi przepię­ci­a­mi i uszkodzeni­a­mi przy doziemieni­ach w sieci­ach wysok­iego napię­cia
poz.3. PN-IEC 60364–4‑443:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona przed przepię­ci­a­mi atmos­fer­yczny­mi lub łączeniowy­mi
poz.3. PN-IEC 60364–4‑444:2001 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona przed zakłóce­ni­a­mi elek­tro­mag­ne­ty­czny­mi (EMI) w insta­lac­jach obiek­tów budowlanych
poz.3. PN-IEC 60364–4‑45:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed obniże­niem napię­cia
poz.3. PN-IEC 60364–4‑473:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Stosowanie środ­ków ochrony zapew­ni­a­ją­cych bez­pieczeńst­wo — Środ­ki ochrony przed prą­dem przetęże­niowym
poz.3. PN-IEC 60364–4‑482:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Dobór środ­ków ochrony w zależnoś­ci od wpły­wów zewnętrznych — Ochrona prze­ci­w­pożarowa
poz.3. PN-IEC 60364–5‑51:2000 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Postanowienia ogólne
poz.3., 45. PN-IEC 60364–5‑52:2002 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Oprze­wodowanie
poz.3. PN-IEC 60364–5‑523:2001 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Obciążal­ność prą­dowa dłu­gotr­wała prze­wodów
poz.3. PN-IEC 60364–5‑53:2000 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Aparatu­ra rozdziel­cza i sterown­icza
poz.3. PN-IEC 60364–5‑534:2003 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Urządzenia do ochrony przed przepię­ci­a­mi
poz.3. PN-IEC 60364–5‑537:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Aparatu­ra rozdziel­cza i sterown­icza — Urządzenia do odłączenia izo­la­cyjnego i łączenia
poz.3., 43. PN-HD 60364–5‑54:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 5–54: Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego – Uziemienia, prze­wody ochronne i prze­wody połączeń ochron­nych
poz.3. PN-IEC 60364–5‑551:2003 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Inne wyposaże­nie — Niskon­apię­ciowe zespoły prą­dotwór­cze
poz.3. PN-HD 60364–5‑559:2010 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych – Część 5–55: Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Inne wyposaże­nie – Sekc­ja 559: Oprawy oświ­etle­niowe i insta­lac­je oświ­etle­niowe
poz.3., 42. PN-IEC 60364–5‑56:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego — Insta­lac­je bez­pieczeńst­wa
poz.44. PN-IEC 60364–4‑443:1999 Insta­lac­je elek­tryczne w obiek­tach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bez­pieczeńst­wa — Ochrona przed przepię­ci­a­mi — Ochrona przed przepię­ci­a­mi atmos­fer­yczny­mi i łączeniowy­mi
poz.3. PN-HD 60364–6:2008 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 6: Sprawdzanie
poz.3. PN-EN 60445:2010 Zasady pod­sta­wowe i bez­pieczeńst­wa przy współdzi­ała­niu człowieka z maszyną, znakowanie i iden­ty­fikac­ja — Iden­ty­fikac­ja zacisków urządzeń i zakończeń prze­wodów
poz.3. PN-EN 60446:2010 Zasady pod­sta­wowe i bez­pieczeńst­wa przy współdzi­ała­niu człowieka z maszyną, znakowanie i iden­ty­fikac­ja – Iden­ty­fikac­ja prze­wodów kolora­mi albo znaka­mi alfanu­meryczny­mi
poz.41. PN-EN 60446:2010 Zasady pod­sta­wowe i bez­pieczeńst­wa przy współdzi­ała­niu człowieka z maszyną, znakowanie i iden­ty­fikac­ja – Iden­ty­fikac­ja prze­wodów kolora­mi albo znaka­mi alfanu­meryczny­mi

poz.7. PN-HD 60364–5‑54:2010 Insta­lac­je elek­tryczne niskiego napię­cia – Część 5–54: Dobór i mon­taż wyposaże­nia elek­trycznego – Uziemienia, prze­wody ochronne i prze­wody połączeń ochron­nych

poz.41. PN-EN 60445:2010 Zasady pod­sta­wowe i bez­pieczeńst­wa przy współdzi­ała­niu człowieka z maszyną, znakowanie i iden­ty­fikac­jaIden­ty­fikac­ja zacisków urządzeń i zakończeń prze­wodów

poz.41. PN-EN 60529:2003 Stop­nie ochrony zapew­ni­anej przez obu­dowy (kod IP)
poz.41. PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/ /A1:2008 Ochrona przed poraże­niem prą­dem elek­trycznym — Wspólne aspek­ty insta­lacji i urządzeń
 poz.41. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elek­trycznych dany­mi znamionowy­mi doty­czą­cy­mi zasi­la­nia elek­trycznego — Wyma­gania bez­pieczeńst­wa

poz.42. PN-EN 1838:2005 Zas­tosowa­nia oświ­etle­nia — Oświ­etle­nie awaryjne
poz.42. PN-EN 50172:2005 Sys­te­my awaryjnego oświ­etle­nia ewakua­cyjnego

poz.46. PN-EN 1363–1:2001 Bada­nia odpornoś­ci ogniowej – Część 1: Wyma­gania ogólne
poz.47. PN-EN 50200:2003 Meto­da bada­nia pal­noś­ci cien­kich prze­wodów i kabli bez ochrony spec­jal­nej stosowanych w obwodach zabez­piecza­ją­cych

poz.75. PN-EN 20174–2:2000 Tech­ni­ka Infor­maty­cz­na — Insta­lac­je okablowa­nia — Część 2 : Planowanie i wykony­wanie insta­lacji wewnątrz budynków

poz.60. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elek­trycznoś­cią staty­czną — Ochrona obiek­tów, insta­lacji i urządzeń – Wyma­gania

Opór cieplny i Przenikanie Ciepła

poz.16. PN-EN ISO 6946:2008 Kom­po­nen­ty budowlane i ele­men­ty budynku — Opór cieplny i współczyn­nik przenika­nia ciepła — Meto­da oblicza­nia
poz.16. PN-EN ISO 10077–1:2007 Cieplne właś­ci­woś­ci użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczyn­ni­ka przenika­nia ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne
poz.16. PN-EN ISO 10077–2:2005 Cieplne właś­ci­woś­ci użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczyn­ni­ka przenika­nia ciepła — Część 2: Meto­da kom­put­erowa dla ram
poz.16. PN-EN ISO 10211:2008 Most­ki cieplne w budynkach – Stru­mie­nie ciepła i tem­per­atu­ry powierzch­ni – Obliczenia szczegółowe
poz.16. PN-EN 12831:2006 Insta­lac­je ogrzew­cze w budynkach — Meto­da oblicza­nia pro­jek­towego obciąże­nia cieplnego
poz.16. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w właś­ci­woś­ci użytkowe budynków – Przenosze­nie ciepła przez grunt – Metody oblicza­nia
poz.16. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właś­ci­woś­ci użytkowe budynków — Współczyn­ni­ki wymi­any ciepła przez przenikanie i wenty­lację – Meto­da oblicza­nia
poz.16. PN-EN ISO 14683:2008 Most­ki cieplne w budynkach — Lin­iowy współczyn­nik przenika­nia ciepła — Metody uproszc­zone i wartoś­ci ori­en­ta­cyjne

poz.17. PN-B-02403:1982 Ogrzewnict­wo — Tem­per­atu­ry obliczeniowe zewnętrzne
poz.18. PN-B-02421:2000 Ogrzewnict­wo i ciepłown­ict­wo — Izo­lac­ja cieplna prze­wodów, armatu­ry i urządzeń — Wyma­gania i bada­nia odbior­cze
poz.19. PN-B-02411:1987 Ogrzewnict­wo — Kotłown­ie wbu­dowane na pali­wo stałe — Wyma­gania
poz.20. PN-B-02411:1987 Ogrzewnict­wo — Kotłown­ie wbu­dowane na pali­wo stałe — Wyma­gania
poz.21. PN-B-02411:1987 Ogrzewnict­wo — Kotłown­ie wbu­dowane na pali­wo stałe — Wyma­gania

Instalacje Grzewcze

poz.14. PN-B-02413:1991 Ogrzewnict­wo i ciepłown­ict­wo — Zabez­piecze­nie insta­lacji ogrze­wań wod­nych sys­te­mu otwartego — Wyma­gania
poz.14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnict­wo i ciepłown­ict­wo — Zabez­piecze­nie insta­lacji ogrze­wań wod­nych sys­te­mu zamkniętego z naczy­ni­a­mi wzbior­czy­mi przeponowy­mi — Wyma­gania
poz.14. PN-B-02415:1991 Ogrzewnict­wo i ciepłown­ict­wo — Zabez­piecze­nie wod­nych zamknię­tych sys­temów ciepłown­iczych — Wyma­gania
poz.14. PN-B-02416:1991 Ogrzewnict­wo i ciepłown­ict­wo — Zabez­piecze­nie insta­lacji ogrze­wań wod­nych sys­te­mu zamkniętego przyłąc­zonych do sieci cieplnych — Wyma­gania

poz.15. PN-C-04607:1993 Woda w insta­lac­jach ogrze­wa­nia — Wyma­gania i bada­nia doty­czące jakoś­ci wody

Instalacje Gazowe

poz.34. PN-C-04753:2002 Gaz ziem­ny — Jakość gazu dostar­czanego odbior­com z sieci rozdziel­czej
poz.34. PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy węglowodor­owe — Gazy skro­plone C3C4
poz.35. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Prze­wody gazowe dla budynków — Maksy­malne ciśnie­nie robocze równe 5 bar lub mniejsze — Zalece­nia funkcjon­alne
poz.36. PN-EN 10208–1:2000 Rury stalowe prze­wodowe dla mediów pal­nych — Rury o klasie wyma­gań A
poz.37. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Prze­wody gazowe dla budynków — Maksy­malne ciśnie­nie robocze równe 5 bar lub mniejsze — Zalece­nia funkcjon­alne
poz.38. PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

Instalacje Wodociągowe

poz.4. PN-B-01706:1992 Insta­lac­je wodocią­gowe — Wyma­gania w pro­jek­towa­niu
poz.5. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w insta­lac­jach wodocią­gowych i ogólne wyma­gania doty­czące urządzeń zapo­b­ie­ga­ją­cych zanieczyszcze­niu przez przepływ zwrot­ny

poz.8. PN-B-02440:1976 Zabez­piecze­nie urządzeń ciepłej wody użytkowej — Wyma­gania

poz.6. i poz.9. PN-B-10720:1998 Wodocią­gi — Zabu­dowa zestawów wodomier­zowych w insta­lac­jach wodocią­gowych — Wyma­gania i bada­nia przy odbiorze

Instalacje Sanitarne

poz.10. PN-EN 12056–1:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 1: Postanowienia ogólne i wyma­gania
poz.10. PN-EN 12056–2:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 2: Kanal­iza­c­ja san­i­tar­na — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056–3:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 3: Prze­wody deszc­zowe — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. i poz.11 PN-EN 12056–4:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 4: Pom­pown­ie ścieków — Pro­jek­towanie układu i obliczenia
poz.10. PN-EN 12056–5:2002 Sys­te­my kanal­iza­cji graw­ita­cyjnej wewnątrz budynków — Cześć 5: Mon­taż i bada­nia, instrukc­je dzi­ała­nia, użytkowa­nia i eksploat­acji
poz.10. PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne sys­te­my kanal­iza­cji pod­ciśnieniowej
poz.11. PN-EN 13564–1:2004 Urządzenia prze­ci­wza­le­wowe w budynkach.- Część 1: Wyma­gania
poz.12. PN-B-01707:1992 Insta­lac­je kanal­iza­cyjne — Wyma­gania w pro­jek­towa­niu

Normy Wentylacyjne

poz.23. PN-B-10425:1989 Prze­wody dymowe, spali­nowe i wenty­la­cyjne murowane z cegły — Wyma­gania tech­niczne i bada­nia przy odbiorze
poz.24. PN-B-10425:1989 Prze­wody dymowe, spali­nowe i wenty­la­cyjne murowane z cegły — Wyma­gania tech­niczne i bada­nia przy odbiorze
poz.25. PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ /Az1:2009 Obciąże­nia w obliczeni­ach staty­cznych — Obciąże­nie wia­trem
poz.26. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wenty­lac­ja w budynkach mieszkalnych zamieszka­nia zbiorowego i użytecznoś­ci pub­licznej — Wyma­gania
poz.27. PN-B-03421:1978 Wenty­lac­ja i kli­matyza­c­ja — Para­me­try obliczeniowe powi­etrza wewnętrznego w pomieszczeni­ach przez­nac­zonych do stałego prze­by­wa­nia ludzi
poz.28. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wenty­lac­ja w budynkach mieszkalnych zamieszka­nia zbiorowego i użytecznoś­ci pub­licznej — Wyma­gania

poz.29. PN-B-03421:1978 Wenty­lac­ja i kli­matyza­c­ja — Para­me­try obliczeniowe powi­etrza wewnętrznego w pomieszczeni­ach przez­nac­zonych do stałego prze­by­wa­nia ludzi
poz.30. PN-EN 1507:2007 Wenty­lac­ja budynków — Prze­wody wenty­la­cyjne z blachy o przekro­ju pros­tokąt­nym — Wyma­gania doty­czące wytrzy­małoś­ci i szczel­noś­ci
poz.30. PN-EN 12237:2005 Wenty­lac­ja budynków — Sieć prze­wodów — Wytrzy­małość i szczel­ność prze­wodów z blachy o przekro­ju kołowym
poz.31. PN-EN 12097:2007 Wenty­lac­ja budynków — Sieć prze­wodów-Wyma­gania doty­czące ele­men­tów skład­owych sieci prze­wodów ułatwia­ją­cych kon­serwację sieci prze­wodów
poz.32. PN-EN 779:2005 Prze­ci­w­pyłowe fil­try powi­etrza do wenty­lacji ogól­nej – Określanie para­metrów fil­tra­cyjnych
poz.33. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wenty­lac­ja w budynkach mieszkalnych zamieszka­nia zbiorowego i użytecznoś­ci pub­licznej — Wyma­gania
poz.39. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wenty­lac­ja w budynkach mieszkalnych zamieszka­nia zbiorowego i użytecznoś­ci pub­licznej — Wyma­gania

Polskie Normy w warunkach technicznych budynków

Normy Ochrony odgromowej

poz.1. , 44. PN-EN 62305–1:2008 Ochrona odgro­mowa – Część 1: Zasady ogólne
poz.1., 44. PN-EN 62305–2:2008 Ochrona odgro­mowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
poz.44. PN-EN 62305–3:2009 Ochrona odgro­mowa – Część 3: Uszkodzenia fizy­czne obiek­tów i zagroże­nie życia
poz.44. PN-EN 62305–4:2009 Ochrona odgro­mowa – Część 4: Urządzenia elek­tryczne i elek­tron­iczne w obiek­tach

Odpady w budynkach

poz.41., 48.  PN-B-02151–02:1987 Akusty­ka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Dopuszczalne wartoś­ci poziomu dźwięku w pomieszczeni­ach

poz.13. PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

poz.22. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elek­trycznoś­cią staty­czną — Ochrona obiek­tów, insta­lacji i urządzeń — Wyma­gania

poz.40. PN-B-02431–1:1999 Ogrzewnict­wo — Kotłown­ie wbu­dowane na pali­wa gazowe o gęs­toś­ci względ­nej mniejszej niż 1 — Wyma­gania

poz.41., 48. PN-B-02171:1988 Oce­na wpły­wu drgań na ludzi w budynkach

Share This