(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Prawo Zabudowy — Co to jest prawo budowlane ? Komentarz

utwor­zone przez | Lis 29, 2015 | blog, pra­wo budowlane | 0 komen­tarzy

Co reguluje prawo budowlane ?

Pod­sta­wową funkcją prawa budowlanego to reg­u­lac­ja prawa zabu­dowy nieru­chomoś­ci grun­towej.
Art. 4 prawa budowlanego kwest­ię zabu­dowy uza­leż­nia od warunk­ów :
- pra­wo dys­ponowa­nia nieru­chomoś­cią na cele budowlane ( włas­noś­cią lub inną for­mą zarzą­du ),
- zgod­ność zamierzenia budowlanego z przepisa­mi prawa.

Art.1. prawa budowlanego jako zbiór przepisów prawa reg­u­lu­ją :
- zasady dzi­ała­nia organów admin­is­tracji budowlanej, czyli potocznie nazy­wa­jąc : wydzi­ały architek­tu­ry i budown­ict­wa gmin i miast oraz powia­towych inspek­torów nad­zoru budowlanego,
- pro­jek­towanie, czyli pro­jek­tan­tów i ich czyn­noś­ci pod­czas pro­jek­towa­nia i budowy, jak również orga­ni­za­c­je zawodowe pro­jek­tan­tów, ale również funkcję inwest­o­ra pod­czas pro­jek­towa­nia,
- budowę, czyli dzi­ała­nia kierown­ików budów i pro­jek­tan­tów pod­czas budowy oraz obow­iąz­ki inwest­o­ra pod­czas budowy,
- utrzy­manie / użytkowanie obiek­tów budowlanych, czyli obow­iąz­ki właś­ci­cieli i zarząd­ców pod­czas użytkowa­nia budynków,
- rozbiórkę obiek­tów budowlanych, czyli zakończe­nie życia budynku,

Nadrzędne przepisy nad Prawem Budowlanym

Dla niek­tórych obiek­tów budowlanych wskazano przepisy nadrzędne nad prawem budowlanym ( patrz art.2 ). To oznacza, że pra­wo budowlane nie mogę naruszać następu­ją­cych przepisów :
- pra­wo geo­log­iczne i gór­nicze — dla obiek­tów budowlanych gór­niczych,
- pra­wo wodne — w odniesie­niu do urządzeń wod­nych,
- o ochronie zabytków i opiece nad zabytka­mi — odniesie­niu do obiek­tów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków i obję­tych ochroną kon­ser­wa­torską na pod­staw­ie planu miejs­cowego.

Kiedy nie stosuje się Prawa Budowlanego ?

Pra­wo Budowlane nie ma zas­tosowa­nia do wyro­bisk gór­niczych.

Komentarz

Pra­wo budowlane z roku 1994 pow­stało przed Kon­sty­tucją Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, dlat­ego należy oczeki­wać zmi­an wyma­ganych warunk­ów zabu­dowy i zmi­any definicji “prawa zabu­dowy”. Zmi­any win­ny być w duchu “wol­noś­ci jed­nos­t­ki” i wol­noś­ci gospo­dar­czej, ale tak radykalne zmi­any będą wyma­gały przeo­braże­nia całej ustawy od pod­staw.

Share This