(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa

Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową.

Opis pożarowy do projektu budowlanego

Strona Sej­mu przepisy Ochrony Pożarowej

Roz­porządze­nie Min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji z dnia 2 grud­nia 2015 r. w spraw­ie uzgad­ni­a­nia pro­jek­tu budowlanego pod wzglę­dem ochrony prze­ci­w­pożarowej

Obwieszcze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 14 sierp­nia 2014 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu roz­porządzenia Min­is­tra Gospo­dar­ki w spraw­ie warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać bazy i stac­je paliw płyn­nych, ruro­cią­gi przesyłowe dalekosiężne służące do trans­portu ropy naftowej i pro­duk­tów naftowych i ich usy­tuowanie

stare przepisy

Roz­porządze­nie Min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji z dnia 16 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie uzgad­ni­a­nia pro­jek­tu budowlanego pod wzglę­dem ochrony prze­ci­w­pożarowej

Roz­porządze­nie Min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji z dnia 16 lip­ca 2009 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie uzgad­ni­a­nia pro­jek­tu budowlanego pod wzglę­dem ochrony prze­ci­w­pożarowej

Opis w pro­jek­cie budowlanym punkt 13

13. Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego :

1) powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

 

2) odległość od obiektów sąsiadujących;

 

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych;

 

4) przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

 

5) kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

 

6) ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 

7) podział obiektu na strefy pożarowej;

 

8) klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe;

 

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w szczególności : wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;

 

11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

 

12) wyposażenie w gaśnice;

 

13) zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 

14) drogi pożarowe.

 

 

Jakie przepisy dotyczą ochrony pożarowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

obciąże­nie ogniowe należy wyliczyć z normy PN-B-02852

link

Zagospodarowanie Terenu

- dro­gi pożarowe — dro­gi pub­liczne wraz z miejs­ca­mi przy budynkach

- wodocią­gi — insta­lac­ja hydran­towa zewnętrz­na

- stre­fa wybuchu

Budynek ochrona wewnętrz­na

- stre­fy pożarowe

- odd­ymi­an­ie

- hydran­ty

- stre­fa wybuchu

 

Share This