(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa

Jeżeli przygotowujesz opis pożarowy do projektu budowlanego, poniżej znajdziesz krótki kompendium z linkami do odpowiednich ustaw związanych z ochroną pożarową.

Opis pożarowy do projektu budowlanego

Strona Sejmu przepisy Ochrony Pożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

stare przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Opis w projekcie budowlanym punkt 13

13. Warunki ochrony pożarowej obiektu budowlanego :

1) powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

 

2) odległość od obiektów sąsiadujących;

 

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych;

 

4) przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

 

5) kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

 

6) ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 

7) podział obiektu na strefy pożarowej;

 

8) klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe;

 

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w szczególności : wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;

 

11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

 

12) wyposażenie w gaśnice;

 

13) zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 

14) drogi pożarowe.

 

 

Jakie przepisy dotyczą ochrony pożarowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

obciążenie ogniowe należy wyliczyć z normy PN-B-02852

link

Zagospodarowanie Terenu

– drogi pożarowe – drogi publiczne wraz z miejscami przy budynkach

– wodociągi – instalacja hydrantowa zewnętrzna

– strefa wybuchu

Budynek ochrona wewnętrzna

– strefy pożarowe

– oddymianie

– hydranty

– strefa wybuchu

 

Share This