(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Zjazd publiczny

Zjazd pub­liczny to włącze­nie do dro­gi pub­licznej o para­me­tra­ch :

  • - sze­rokoś­ci 5,0m w tym jezd­nia o min­i­mal­nej sze­rokoś­ci jezd­ni 3,5m ale nie więk­szy niż sze­rokość jezd­ni w drodze,
  • - naw­ierzch­nia twar­da w grani­cach pasa dro­gowego,
  • - krawędź naw­ierzch­ni i dro­gi wyokrą­glone łukiem kołowym o promie­niu większym/równym od 5,0m
  • - pochyle­nie nie więk­sze niż 5% w sto­sunku od krawędzi korony dro­gi na odcinku większym/równym 7,0m a dalej nie więcej niż 12%;

Zjazd indywidualny

Infor­ma­c­je doty­czące zjaz­du indy­wid­u­al­nego zna­jdziesz w ustaw­ie :

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990430430

ustawy-strona-sejmu-iisap-v001

 

Share This