(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowa­nia Karnego Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Kodeks Postępowa­nia Admin­is­tra­cyjnego Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń Roz­porządze­nie w spraw­ie...

Fundamenty i Badania gruntu — Opinia Geotechniczna

Fundamenty i Badania gruntu,Opinia Geotechniczna Czy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ? Warunki Gruntowe proste złożone skom­p­likowane Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego pier­wsza kat­e­go­ria...
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane Szukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...