(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowa­nia Karnego Kodeks Postępowa­nia Cywilnego Kodeks Postępowa­nia Admin­is­tra­cyjnego Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń Roz­porządze­nie w spraw­ie...

Fundamenty i Badania gruntu — Opinia Geotechniczna

Fun­da­men­ty i Bada­nia gruntu,Opinia Geot­ech­nicz­naCzy wiesz, co powin­no znaleźć się w pro­jek­cie budowlanym w zakre­sie grun­tu i fun­da­men­towa­nia ?Warun­ki Grun­towe­prostezłożoneskom­p­likowaneKat­e­go­ria Geot­ech­nicz­na obiek­tu budowlane­gopier­wsza...
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...
Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akusty­ka prze­gród wewnętrzny­chCzy chcesz wiedzieć jak ksz­tał­tu­je się akusty­ka w zależnoś­ci od gruboś­ci ściany ?Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ?Masa ściany i jej akusty­ka — infor­ma­c­je z ITBZa­leżnoś­ci...