(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Pozwolenie Wodnoprawne — przepisy

Poz­wole­nie Wodno­prawne i oper­at wodno­prawny — kiedy jest potrzeb­ny Poniżej aktu­al­ny na rok 2015 podręczny zestaw ustaw, do poz­woleń wodno­prawnych : Ustawa z dnia 9 czer­w­ca 2011 r. — Pra­wo geo­log­iczne i gór­nicze Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Pra­wo...

Drogi Publiczne — zjazdy

Ustawa o dro­gach pub­licznych — zjazdyUstawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kategorie.Zjazdy indy­wid­u­al­neZ­jazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy....

Przepisy ochrony pożarowej

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa­Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową.Opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanegoStrona Sej­mu...

Zjazd publiczny, a indywidualny

Zjazd pub­liczny Zjazd pub­liczny to włącze­nie do dro­gi pub­licznej o para­me­tra­ch : - sze­rokoś­ci 5,0m w tym jezd­nia o min­i­mal­nej sze­rokoś­ci jezd­ni 3,5m ale nie więk­szy niż sze­rokość jezd­ni w drodze, — naw­ierzch­nia twar­da w grani­cach pasa...