(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...
Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Infor­ma­c­ja BiOZ w pro­jek­cie budowlanymJeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT.Szczegóły o Infor­ma­cji BiOZ zna­jdziesz się w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie...