(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Blog dla Projektanta w WordPress

Prowadząc blo­ga / wit­rynę opartą na Word­Press-ie potrze­bu­jesz wiedzieć jakie plug­iny mogą być Tobie przy­datne. Dlat­ego aby pomóc Tobie, zamieszczam spis plug­inów, które uży­wam w swo­jej wit­rynie.

Pluginy przydatne w prowadzeniu witryny opartej na WordPress-ie

WP Ajax Edit Com­ments
WP Ajax Edit Com­ments
- jeżeli zmieni­asz lokaliza­cję strony pozostanie prob­lem “komen­tarzy”, ten plu­g­in pomoże w prze­niesie­niu komen­tarza do innego wpisu,

Code Styling
Code Styling
- tłu­macze­nie wit­ryny

Dis­qus Com­ment Sys­tem
Dis­qus Com­ment Sys­tem
- Dis­qus to sys­tem komen­tarzy postów

Yoast SEO
https://yoast.com/
- sys­tem SEO dla wit­ryny

 

Share This