(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Funkcja Użytkowa — podział budynków w geodezji

Nie jesteś pewny nazwy budynku ? Potrzebujesz dowiedzieć się jaki jest podział funkcjonalny budynków ?

Nazwę budynku wg jego funkcji użytkowej będzie potrze­bował każdy kto przy­go­towu­je umowę na pro­jekt prze­bu­dowy, rozbu­dowy.
W umowie musisz oznaczyć “Przed­miot Zamówie­nie” który doty­czyć będzie konkret­nego Budynku o konkret­nej funkcji użytkowej. Jeżeli pod­piszesz umowę na inny budynek, nigdy nie zakończysz umowy.

Sprawdź czy Twój Przed­miot Umowy na pro­jekt pokry­wa się z ogól­nie obow­iązu­ją­cym nazewnictwem.
Jed­nocześnie Musisz wiedzieć że stosowane nazewnict­wo spotkasz w opisach i na mapach geo­dezyjnych.

Czy potrzebujesz informacji o Podziale Funkcji Użytkowej Budynków ?

 Roz­porządze­nie o ewidencji grun­tów i budynków podzieliło budyn­ki wg Funkcji Użytkowych :

  1. Budyn­ki Mieszkalne
  2. Budyn­ki Prze­mysłowe
  3. Budyn­ki Trans­portu i Łącznoś­ci
  4. Budyn­ki Hand­lowo-Usłu­gowe
  5. Zbiorni­ki, Silosy i Budyn­ki Mag­a­zynowe
  6. Budyn­ki Biurowe
  7. Budyn­ki Szpi­tali i zakładów Opie­ki Medy­cznej
  8. Budyn­ki Oświaty, Nau­ki i Kul­tu­ry oraz Budyn­ki Sportowe
  9. Budyn­ki Pro­duk­cyjne, Usłu­gowe i Gospo­dar­cze dla Rol­nict­wa
  10. inne budyn­ki niemieszkalne

 

Powyższy podzi­ał zna­jdziesz w Roz­porządze­niu o ewidencji grun­tów i budynków
now­eliza­c­ja Roz­porządzenia o ewidencji grun­tów i budynków

dodatkowe szczegóły możesz znaleźć w KOŚ

Share This