(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Serwis dla Projektantów

Pro­jek­tant to zawód zau­fa­nia pub­licznego, który planu­je pro­ces budowy zgod­nie z przepisa­mi prawa.
Częste stosowanie przepisów prawa przez Pro­jek­tan­tów, “wymusza” wymi­anę doświad­czeń między Pro­jek­tan­ta­mi wszys­t­kich branż.

W ser­wisie projektant.dom-projekty.pl zna­jdziesz artykuły związane z Pro­jek­towaniem Inżynier­skim i Architek­ton­icznym. Wszys­tkie infor­ma­c­je w ser­wisie mają służyć jedynie wymi­an­ie doświad­czeń, nato­mi­ast nie powin­ny być wykład­nią stosowa­nia przepisów prawa przez Pro­jek­tan­tów.

Drogi Publiczne — zjazdy

Ustawa o dro­gach pub­licznych — zjazdyUstawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kategorie.Zjazdy indy­wid­u­al­neZ­jazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy. Samo­chody które mogą…

Przepisy ochrony pożarowej

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa­Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową.Opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanegoStrona Sej­mu przepisy Ochrony…

Kiedy Decyzja O Środowiskowych Uwarunkowaniach do Projektu Budowlanego

Kiedy Decyz­ja O Środowiskowych Uwarunk­owa­ni­ach­do Pro­jek­tu Budowlanego ? Jeżeli planu­jesz Inwest­y­cję oraz możli­we “kom­p­likac­je” związane z wydawanym poz­wole­niem na budowę, to warto abyś zapoz­nał się Roz­porządze­niem o Inwest­y­c­jach odd­zi­ału­ją­cych na środowisko. Myślę, że…

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Infor­ma­c­ja BiOZ w pro­jek­cie budowlanymJeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT.Szczegóły o Infor­ma­cji BiOZ zna­jdziesz się w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie infor­ma­cji doty­czącej…

Zjazd publiczny, a indywidualny

Zjazd pub­liczny Zjazd pub­liczny to włącze­nie do dro­gi pub­licznej o para­me­tra­ch : — sze­rokoś­ci 5,0m w tym jezd­nia o min­i­mal­nej sze­rokoś­ci jezd­ni 3,5m ale nie więk­szy niż sze­rokość jezd­ni w drodze, — naw­ierzch­nia twar­da w grani­cach pasa dro­gowego, — krawędź naw­ierzch­ni…