(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Obszar oddziaływania Obiektu, przepisy prawa budowlanego

utworzone przez | Gru 7, 2015 | prawo budowlane | 0 komentarzy

Obszar Oddziaływania Obiektu – Gdzie szukać przepisów prawa ?

Obszar Oddziaływania Obiektu to konkretne przepisy prawa, które Projektant wskazuje w Informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu na podstawie §13a. Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Szukanie przepisów prawa zaczniemy od analizy definicji Obszaru Oddziaływania Obiektu.

Definicja Obszaru Oddziaływania Obiektu

Definicja Obszaru Oddziaływania Obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. – art.3 pkt.20) Ustawy prawo budowlane.

Definicja wprowadza 2 określenia językowe, które należy znaleźć w przepisach prawa :

  • Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów
  • Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu ( zabudowy ) obiektu budowlanego

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

Co to jest ten „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego” ?
W roku 2015 nie były znane przepisy prawa regulujące definicję „terenu wyznaczonego wokół obiektu budowlanego”. Informację o braku przepisów znajdziesz w wyrokach Sądów Administracyjnych :
II OSK 2524/13 – Wyrok NSA  data orzeczenia 2015-05-19 dot. Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
II SA/Rz 100/13 – Wyrok WSA w Rzeszowie
data orzeczenia 2013-05-28 dot. Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Co sądzisz o braku przepisów ? – zostaw komentarz

Niezależnie od przepisów ogólnych, zapisy o terenie mogą znaleźć się w Przepisach Miejscowych, popularnie zwanym Planem Miejscowym. Jednocześnie osobiście nie znam Planu Miejscowego w którym zawarto informację o sposobie wyznaczania terenu na podstawie ograniczeń terenu czy zabudowy.

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu ( zabudowy )

Ustalenie „Ograniczeń w zagospodarowaniu terenu” znajdują się w Planach Miejscowych lub Decyzjach o Warunkach Zabudowy. Podstawą ustalenia Ograniczeń są następujące przepisy :

Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, ustalenia ograniczeń teren winny być zawarte w planie miejscowym. A właśnie na podstawie ograniczeń terenu lub zabudowy w planie miejscowym, będzie można określić się ograniczenia obiektu budowlanego i teren wokół obiektu.

Treść Informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu

Treść Informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu powinna być sporządzona zgodnie z §13a Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dlatego z uwagi na brak przepisów proponuję następującą treść Informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu:


Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu

………………nazwa obiektu budowlanego………………….

mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Wersja dla planu miejscowego –
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– Plan Miejscowy nr ………………….. /
Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub

Wersja dla decyzji –
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– Decyzja o Warunkach Zabudowy nr …….
– Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

projektant ……………….

Ograniczenia w Planie Miejscowym i przyszłych przepisach prawa

W razie pojawienia się zapisów o ograniczeniach i wyznaczeniu terenu, to  Informację Obszaru Oddziaływania Obiektu należy zmodyfikować o przepisy i uzupełnić o rysunek.

Jeżeli spotkałeś przepisy które regulują „Ograniczają zagospodarowanie terenu lub zabudowy” to koniecznie zostaw informację w komentarzu.

Przepisy prawa dotyczące Obszaru Oddziaływania Obiektu

– definicja obszaru oddziaływania – Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
– obowiązki projektanta – Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
– zawartość Projektu Zagospodarowania – §6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
– informacja o obszarze oddziaływania obiektu – §13a Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Share This