(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Obszar oddziaływania Obiektu, przepisy prawa budowlanego

utwor­zone przez | grudzień 7, 2015 | pra­wo budowlane | 0 komen­tarzy

Obszar Oddziaływania Obiektu — Gdzie szukać przepisów prawa ?

Obszar Odd­zi­ały­wa­nia Obiek­tu to konkretne przepisy prawa, które Pro­jek­tant wskazu­je w Infor­ma­cji o Obszarze Odd­zi­ały­wa­nia Obiek­tu na pod­staw­ie §13a. Roz­porządzenia w spraw­ie szczegółowego zakre­su i formy pro­jek­tu budowlanego.
Szukanie przepisów prawa zaczniemy od anal­izy definicji Obszaru Odd­zi­ały­wa­nia Obiektu.

Definicja Obszaru Oddziaływania Obiektu

Definic­ja Obszaru Odd­zi­ały­wa­nia Obiek­tu – należy przez to rozu­mieć teren wyz­nac­zony w otocze­niu obiek­tu budowlanego na pod­staw­ie przepisów odręb­nych, wprowadza­ją­cych związane z tym obiek­tem ograniczenia  w zagospo­darowa­niu, w tym zabu­dowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy pra­wo budowlane.

Definic­ja wprowadza 2 określe­nia językowe, które należy znaleźć w przepisach prawa :

  • Teren wyz­nac­zony w otocze­niu obiek­tu budowlanego na pod­staw­ie przepisów
  • Ograniczenia w zagospo­darowa­niu terenu ( zabu­dowy ) obiek­tu budowlanego

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

Co to jest ten “teren wyz­nac­zony w otocze­niu obiek­tu budowlanego” ?
W roku 2015 nie były znane przepisy prawa reg­u­lu­jące definicję “terenu wyz­nac­zonego wokół obiek­tu budowlanego”. Infor­ma­cję o braku przepisów zna­jdziesz w wyrokach Sądów Admin­is­tra­cyjnych :
- II OSK 2524/13 — Wyrok NSA  data orzeczenia 2015-05-19 dot. Poz­wole­nie na budowę, użytkowanie obiek­tu lub jego częś­ci,  wykony­wanie robót budowlanych innych niż budowa obiek­tu
- II SA/Rz 100/13 — Wyrok WSA w Rzes­zowie
data orzeczenia 2013-05-28 dot. Poz­wole­nie na budowę, użytkowanie obiek­tu lub jego częś­ci,  wykony­wanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Co sądzisz o braku przepisów ? — zostaw komentarz

Nieza­leżnie od przepisów ogól­nych, zapisy o tere­nie mogą znaleźć się w Przepisach Miejs­cowych, pop­u­larnie zwanym Planem Miejs­cowym. Jed­nocześnie oso­biś­cie nie znam Planu Miejs­cowego w którym zawarto infor­ma­cję o sposo­bie wyz­nacza­nia terenu na pod­staw­ie ograniczeń terenu czy zabudowy.

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu ( zabudowy )

Ustal­e­nie “Ograniczeń w zagospo­darowa­niu terenu” zna­j­du­ją się w Planach Miejs­cowych lub Decyz­jach o Warunk­ach Zabu­dowy. Pod­stawą ustal­e­nia Ograniczeń są następu­jące przepisy :

Zgod­nie z przepisa­mi o planowa­niu przestrzen­nym, ustal­e­nia ograniczeń teren win­ny być zawarte w planie miejs­cowym. A właśnie na pod­staw­ie ograniczeń terenu lub zabu­dowy w planie miejs­cowym, będzie moż­na określić się ograniczenia obiek­tu budowlanego i teren wokół obiektu.

Treść Informacji o Obszarze Oddziaływania Obiektu

Treść Infor­ma­cji o Obszarze Odd­zi­ały­wa­nia Obiek­tu powin­na być sporząd­zona zgod­nie z §13a Roz­porządzenia w spraw­ie szczegółowego zakre­su i formy pro­jek­tu budowlanego. Dlat­ego z uwa­gi na brak przepisów pro­ponu­ję następu­jącą treść Infor­ma­cji o Obszarze Odd­zi­ały­wa­nia Obiektu:


Infor­ma­c­ja o Obszarze Odd­zi­ały­wa­nia Obiektu

Infor­mu­je się, że Obszar Odd­zi­ały­wa­nia Obiektu

.….….….…..nazwa obiek­tu budowlanego.….….….….…..

mieś­ci się w całoś­ci na dzi­ałce lub dzi­ałkach, na których został zaprojektowany.

Wer­s­ja dla planu miejs­cowego -
Określe­nie obszaru odd­zi­ały­wa­nia doko­nano w opar­ciu o przepisy :
- Ustawa o planowa­niu i zagospo­darowa­niu przestrzen­nym
- Plan Miejs­cowy nr .….….….….…… /
- Roz­porządze­nie w spraw­ie wyma­ganego zakre­su pro­jek­tu miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzennego

lub

Wer­s­ja dla decyzji -
Określe­nie obszaru odd­zi­ały­wa­nia doko­nano w opar­ciu o przepisy :
- Ustawa o planowa­niu i zagospo­darowa­niu przestrzen­nym
- Decyz­ja o Warunk­ach Zabu­dowy nr .……
- Roz­porządze­nie w spraw­ie oznaczeń i nazewnict­wa stosowanych w decyzji o ustal­e­niu lokaliza­cji inwest­y­cji celu pub­licznego oraz w decyzji o warunk­ach zabudowy

pro­jek­tant .….….….……

Ograniczenia w Planie Miejscowym i przyszłych przepisach prawa

W razie pojaw­ienia się zapisów o ograniczeni­ach i wyz­nacze­niu terenu, to  Infor­ma­cję Obszaru Odd­zi­ały­wa­nia Obiek­tu należy zmody­fikować o przepisy i uzu­pełnić o rysunek.

Jeżeli spotkałeś przepisy które reg­u­lu­ją “Ogranicza­ją zagospo­darowanie terenu lub zabu­dowy” to koniecznie zostaw infor­ma­cję w komentarzu.

Przepisy prawa dotyczące Obszaru Oddziaływania Obiektu

- definic­ja obszaru odd­zi­ały­wa­nia — Art. 3. 20) Ustawy pra­wo budowlane z 7 lip­ca 1994
— obow­iąz­ki pro­jek­tan­ta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy pra­wo budowlane z 7 lip­ca 1994
— zawartość Pro­jek­tu Zagospo­darowa­nia — §6 Roz­porządzenia w spraw­ie szczegółowego zakre­su i formy pro­jek­tu budowlanego
— infor­ma­c­ja o obszarze odd­zi­ały­wa­nia obiek­tu — §13a Roz­porządzenia w spraw­ie szczegółowego zakre­su i formy pro­jek­tu budowlanego

Share This