(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Jeżeli potrzebujesz informacji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT.

Szczegóły o Informacji BiOZ znajdziesz się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031201126

Wzory BiOZ do pobrania :

Projekt Budowlany Informacja BiOZ pdf

Projekt Budowlany Informacja BiOZ odt

 

Poniżej miej istotne informacje i fragment wzoru BiOZ.

Co jest najważniejsze w informacji bioz w projekcie budowlanym ?

Nie zapomnij, że Informacja BiOZ przygotowywana przez Projektanta, to nie to samo, co Plan Bioz napisany przez Kierownika Budowy.
Najważniejsze w BiOZ to określenie potencjalnych zagrożeń związanych z budową obiektu budowlanego.

Formalna forma

 Wymogi formalne to : strona tytułowa oraz 6 punktów opisu. Najważniejszy element informacji to wskazanie realnych zagrożeń wynikających z projektu. „Realne zagrożenia” budowy zostały uporządkowane i wymienione w rozporządzeniu, dlatego należy skorzystać w zakresie „zagrożeń” z rozporządzenia.

Praktyczne informacje o zagrożeniach na budowie

Rozporządzenie wymienia zagrożenia, a zadaniem projektanta jest wymienić te które dotyczą jego projektu. Dlatego przygotowanie Informacji jest proste, że w większości wypadków wystarczy szablon w którym uzupełnimy dane i wykreślimy niepotrzebne elementy.

Szablon informacji BiOZ w projekcie budowlanym

Strona Tytułowa i niezbędne informacje :

Obiekt budowlany : nazwa i adres,

Inwestor : nazwa i adres,

Projektant : imię i nazwisko oraz adres,

punkt 1. Zakres Robót i Kolejność Wykonywania Robót.

Zakres Robót obejmuje : ______ , ________ i ______ .

Kolejność Robót określa się następująco : : ______ , ________ i ______ . – Lub – Kolejność Wykonywania Robót określi Kierownik Robót.[/box ]

punkt 2. Wykaz Istniejących Obiektów Budowlanych.

Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane : ______ , ________ i ______ .

punkt 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości :
 1. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych większej niż 1,5m oraz przy nachyleniu większym niż 3,0m;
 2. roboty z ryzykiem upadku z wysokości 5,0m;
 3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m;
 4. na terenie zakładów przemysłowych;
 5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych;
 6. przy użyciu dźwigów lub śmigłowców;
 7. na obiektach mostowych metodą nasuwania;
 8. montażowe elementów konstrukcji mostowych;
 9. betonowania wysokich elementów konstrukcji jak mosty, przyczółki, filary i pylony;
 10. fundamentowania podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach;
 11. w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m dla 1 kV i odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV
 12. w portach i przystaniach podczas ruchu statków;
 13. przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m,
 14. wykonywane w pobliżu linii kolejowej;
2) roboty budowlane gdzie występują działania substancji chemicznych lub biologicznych :
 1.  roboty prowadzone poniżej 10 ‚C;
 2.  roboty przy wyrobach zawierających azbest;
3) roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym :
 1. roboty w przemyśle energii atomowej;
 2. roboty przy obiektach realizowanych przy użyciu izotopów;
4) roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych :
 1. w odległości mniejszej niż 15,0m do linii 110kV
 2. w odległości mniejszej niż 30,0m od linii 110kV
 3. budowa i remont :
  – linii kolejowych,
  – sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetycznych,
  – linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  – sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
 4. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników :
 1. roboty prowadzone z wody lub pod wodą ;
 2. montaż elementów konstrukcji obiektów mostowych;
 3. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach;
 4. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m;
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach :
 1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych;
 2. roboty związane z przejściem rurociągów pod przeszkodami metodami : tunelową, przecisku lub podobnymi;
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
– roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;
8) roboty budowlane w kesonach
– przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych;
9) roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych :
 1.  roboty ziemne przemieszczenia lub zagęszczenie gruntu;
 2.  roboty rozbiórkowe, także wykonywanie otworów w elementach istniejących;
10) roboty budowlane montażu i demontażu elementów, których waga przekracza 1000kg;

punkt 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaj zagrożeń.

punkt 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

punkt 6. Środki Techniczne i Organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

 

Jak zakończyć informację BiOZ ?

Rozporządzenie nie przewiduje podpisania się na końcu Informacji, ale nie ma również wymogu podpisu na okładce. Niezależnie od tego proponuję podpisać się pod Informacją.

Poniżej możesz pobrać mój szablon, który możesz wykorzystać do Twoich projektów z Twoimi współpracownikami.

 

 

Share This