(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Informacja BiOZ w projekcie budowlanym

Jeżeli potrze­bu­jesz infor­ma­cji BiOZ, poniżej możesz pobrać WZÓR BiOZ w PDF lub ODT.

Szczegóły o Infor­ma­cji BiOZ zna­jdziesz się w Roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 czer­w­ca 2003 r. w spraw­ie infor­ma­cji doty­czącej bez­pieczeńst­wa i ochrony zdrowia oraz planu bez­pieczeńst­wa i ochrony zdrowia — http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031201126

Wzory BiOZ do pobrania :

Pro­jekt Budowlany Infor­ma­c­ja BiOZ pdf

Pro­jekt Budowlany Infor­ma­c­ja BiOZ odt

 

Poniżej miej istotne infor­ma­c­je i frag­ment wzoru BiOZ.

Co jest najważniejsze w informacji bioz w projekcie budowlanym ?

Nie zapom­nij, że Infor­ma­c­ja BiOZ przy­go­towywana przez Pro­jek­tan­ta, to nie to samo, co Plan Bioz napisany przez Kierown­i­ka Budowy.
Najważniejsze w BiOZ to określe­nie potenc­jal­nych zagrożeń związanych z budową obiek­tu budowlanego.

Formalna forma

 Wymo­gi for­malne to : strona tytułowa oraz 6 punk­tów opisu. Najważniejszy ele­ment infor­ma­cji to wskazanie real­nych zagrożeń wynika­ją­cych z pro­jek­tu. “Realne zagroże­nia” budowy zostały uporząd­kowane i wymienione w roz­porządze­niu, dlat­ego należy sko­rzys­tać w zakre­sie “zagrożeń” z roz­porządzenia.

Praktyczne informacje o zagrożeniach na budowie

Roz­porządze­nie wymienia zagroże­nia, a zadaniem pro­jek­tan­ta jest wymienić te które doty­czą jego pro­jek­tu. Dlat­ego przy­go­towanie Infor­ma­cji jest proste, że w więk­szoś­ci wypad­ków wystar­czy szablon w którym uzu­pełn­imy dane i wykreślimy niepotrzeb­ne ele­men­ty.

Szablon informacji BiOZ w projekcie budowlanym

Strona Tytułowa i niezbędne infor­ma­c­je :

Obiekt budowlany : nazwa i adres,

Inwest­or : nazwa i adres,

Pro­jek­tant : imię i nazwisko oraz adres,

punkt 1. Zakres Robót i Kolejność Wykonywania Robót.

Zakres Robót obe­j­mu­je : ______ , ________ i ______ .

Kole­jność Robót określa się następu­ją­co : : ______ , ________ i ______ . — Lub — Kole­jność Wykony­wa­nia Robót określi Kierown­ik Robót.[/box ]

punkt 2. Wykaz Ist­nieją­cych Obiek­tów Budowlanych.

Na dzi­ałce zna­j­du­ją się następu­jące obiek­ty budowlane : ______ , ________ i ______ .

punkt 3. Ele­men­ty zagospo­darowa­nia mogące stwarzać zagroże­nie bez­pieczeńst­wa i zdrowia ludzi.

1) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości :
 1. wykony­wanie wykopów o ścianach pio­nowych więk­szej niż 1,5m oraz przy nachyle­niu więk­szym niż 3,0m;
 2. robo­ty z ryzykiem upad­ku z wysokoś­ci 5,0m;
 3. rozbiór­ki obiek­tów budowlanych o wysokoś­ci powyżej 8,0m;
 4. na tere­nie zakładów prze­mysłowych;
 5. mon­taż, demon­taż i kon­serwac­ja rusz­towań przy budynkach wyso­kich i wysokoś­ciowych;
 6. przy uży­ciu dźwigów lub śmigłow­ców;
 7. na obiek­tach mostowych metodą nasuwa­nia;
 8. mon­tażowe ele­men­tów kon­strukcji mostowych;
 9. betonowa­nia wyso­kich ele­men­tów kon­strukcji jak mosty, przy­czół­ki, filary i pylony;
 10. fun­da­men­towa­nia pod­pór mostowych i innych obiek­tów budowlanych na palach;
 11. w pobliżu linii elek­troen­er­gety­cznych w odległoś­ci­ach mniejszych niż 3,0m dla 1 kV i odpowied­nio 5m-15kV, 10m-30kV 15–110kV
 12. w por­tach i przys­ta­ni­ach pod­czas ruchu statków;
 13. przy budowlach piętrzą­cych wodę przy wysokoś­ci piętrzenia powyżej 1,0m,
 14. wykony­wane w pobliżu linii kole­jowej;
2) roboty budowlane gdzie występują działania substancji chemicznych lub biologicznych :
 1.  robo­ty prowad­zone poniżej 10 ‘C;
 2.  robo­ty przy wyrobach zaw­ier­a­ją­cych azbest;
3) roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym :
 1. robo­ty w prze­myśle energii ato­m­owej;
 2. robo­ty przy obiek­tach real­i­zowanych przy uży­ciu izo­topów;
4) roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych :
 1. w odległoś­ci mniejszej niż 15,0m do linii 110kV
 2. w odległoś­ci mniejszej niż 30,0m od linii 110kV
 3. budowa i remont :
  - linii kole­jowych,
  - sieci trak­cyjnej i linii zasi­la­jącej sieci trak­cyjnej i urządzeń elek­troen­er­gety­cznych,
  - linii i urządzeń sterowa­nia ruchem kole­jowym;
  - sieci teleko­mu­nika­cyjnych, radioteleko­mu­nika­cyjnych i kom­put­erowych;
 4. robo­ty wykony­wane na obszarze kole­jowym w warunk­ach ruchu kole­jowego;
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników :
 1. robo­ty prowad­zone z wody lub pod wodą ;
 2. mon­taż ele­men­tów kon­strukcji obiek­tów mostowych;
 3. fun­da­men­towanie pod­pór mostowych i innych obiek­tów na palach;
 4. robo­ty prowad­zone przy budowlach piętrzą­cych wodę powyżej 1,0m;
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach :
 1. robo­ty prowad­zone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń tech­nicznych i innych zamknię­tych;
 2. robo­ty związane z prze­jś­ciem ruro­ciągów pod przeszko­da­mi meto­da­mi : tunelową, prze­cisku lub podob­ny­mi;
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;
8) roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych;
9) roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych :
 1.  robo­ty ziemne przemieszczenia lub zagęszcze­nie grun­tu;
 2.  robo­ty rozbiórkowe, także wykony­wanie otworów w ele­men­tach ist­nieją­cych;
10) roboty budowlane montażu i demontażu elementów, których waga przekracza 1000kg;

punkt 4. Przewidy­wane zagroże­nia pod­czas real­iza­cji robót, skala i rodzaj zagrożeń.

punkt 5. Sposób prowadzenia instruk­tażu pra­cown­ików przed przys­tąpi­e­niem do real­iza­cji robót.

punkt 6. Środ­ki Tech­niczne i Orga­ni­za­cyjne zapo­b­ie­ga­jące niebez­pieczeńst­wom.

 

Jak zakończyć informację BiOZ ?

Roz­porządze­nie nie przewidu­je pod­pisa­nia się na końcu Infor­ma­cji, ale nie ma również wymogu pod­pisu na okład­ce. Nieza­leżnie od tego pro­ponu­ję pod­pisać się pod Infor­ma­cją.

Poniżej możesz pobrać mój szablon, który możesz wyko­rzys­tać do Twoich pro­jek­tów z Twoi­mi współpra­cown­ika­mi.

 

 

Share This