(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Strona Tytułowa w Projekcie Budowlanym
Kategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany

Budynki Mieszkalne Jednorodzinne

Kat­e­go­ria I k=2,0 w=1,0

Budynki Gospodarki Rolnej

Kat­e­go­ria II k=1,0 w=1,0
budyn­ki pro­duk­cyjne, gospo­dar­cze, inwen­tarsko ‑skład­owe 

Inne Niewielkie Budynki

Kat­e­go­ria III k=1,0 w=1,0
budyn­ki takie jak : domy let­niskowe, budyn­ki gospo­dar­cze, garaże do 2 stanowisk włącznie

Elementy Dróg Publicznych i Kolejowych Dróg Szynowych

Kat­e­go­ria IV k=5,0 w=1,0
skrzyżowa­nia, węzły, wjazdy, zjazdy, prze­jazdy, per­ony, rampy

Obiekty Sportowe i Rekreacji

Kat­e­go­ria V k=10,0 w=1,0
sta­diony, amfiteatry, skocznie, wycią­gi nar­cia­rskie, kole­j­ki lin­iowe, base­ny odkryte, zjeżdżal­nie;

Cmentarze

Kat­e­go­ria VI k=8,0 w=1,0

Nawigacja Wodna

Kat­e­go­ria VII k=7,0 w=1,0
dal­by, wysep­ki cumown­icze

Inne Budowle

Kat­e­go­ria VIII k=5,0 w=1,0

Budynki Kultury, Nauki i Oświaty

Kat­e­go­ria IX k=4,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
teatry, opery, kina, muzea, galerie sztu­ki, bib­liote­ki, archi­wa, domy kul­tu­ry, budyn­ki szkolne i przed­szkolne, żłob­ki, klu­by dziecięce, inter­naty, bursy, domy stu­denck­ie, lab­o­ra­to­ria, placów­ki badaw­cze, stac­je mete­o­ro­log­iczne, stac­je hydro­log­iczne, obser­wa­to­ria, budyn­ki ogrodów zoo­log­icznych, budyn­ki ogrodów botan­icznych;

Budynki Kultu Religijnego

Kat­e­go­ria X k=6,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
Kat­e­go­ria ta zaw­iera budyn­ki koś­cioła, kapl­i­cy, klasz­toru, cerk­wi, zboru, syn­a­go­gi, meczetu, domu pogrze­bowego czy kre­ma­to­ri­um.

Budynki Służby Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej

Kat­e­go­ria XI k=4,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
Budyn­ki tej kat­e­gorii to : szpi­tal, sana­to­ri­um, hos­picjum, przy­chod­nia, porad­nia, stac­ja krwio­daw­st­wa, leczni­ca wetery­naryj­na, dom pomo­cy i opie­ki społecznej, dom dziec­ka, dom ren­cisty, schro­nisko dla bez­dom­nych, hotel robot­niczy;

Budynki Administracji Publicznej

Kat­e­go­ria XII k=5,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
budynek Sen­atu, Sej­mu, Kance­larii Prezy­den­ta, min­is­terstw, urządów cen­tral­nych, admin­is­tracji rzą­dowej, admin­is­tracji samorzą­dowej, sądów, try­bunałów, więzień, domów popraw­czych, zakładów dla nielet­nich, zakładów karnych, aresztów śled­czych, obiek­ty Sił Zbro­jnych;

Pozostałe budynki Mieszkalne

Kat­e­go­ria XI k=4,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;

Budynki Zakwaterowania Turystycznego i Rekreacyjnego

Kat­e­go­ria XIV k=15,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
hotel, motel, pen­sjonat, dom wypoczynkowy, schro­nisko turysty­czne;

Budynki Sportowe i Rekreacyjne

Kat­e­go­ria XV k=9,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
hale sportowe, hala wid­owiskowa czy kry­ty basen

Budynki Biurowe i Konferencyjne

Kat­e­go­ria XVI k=12,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;

Budynki Handlu, Gastronomi i Usług

Kat­e­go­ria XVII k=15,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
Sklepy, Cen­tra Hand­lowe, Domy Towarowe, Hale Tar­gowe, Restau­rac­je, Bary, Kasy­na, Dyskote­ki, Warsz­taty Rzemieśl­nicze, Stac­je Obsłu­gi Pojazdów, Myjnie Samo­chodowe, Garaże powyżej 2 stanowisk, Dworce

Budynki Przemysłowe

Kat­e­go­ria XVIII k=10,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
Budyn­ki Pro­duk­cyjne, Służące Ener­getyce, Mon­town­ie, Wytwórnie, Rzeźnie,
Obiek­ty Mag­a­zynowe : skład­owe, chłod­nie, hangary, wiaty,.
Obiek­ty Kole­jowe : nastawnie, pod­stac­je trak­cyjne, loko­mo­ty­wown­ie, wag­onown­ie, strażnice prze­jzad­owe, myjnie taboru kole­jowego

Zbiorniki Przemysłowe

Kat­e­go­ria XIX k=10,0
w=1,0 <2500 m² ; w=1,5 2500–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m²;
Silosy, ele­wa­to­ry, bunkry do mag­a­zynowa­nia pali­wa i gazów oraz innych chemikaliów

Stacje Paliw

Kat­e­go­ria XX k=15,0
w=1,0<1000 m² ; w=1000–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m² (powierzch­nia);

Transport Wodny

Kat­e­go­ria XXI k=10,0
w=1,0<1000 m² ; w=1000–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m² (powierzch­nia);
porty, przys­tanie, sztuczne wyspy, base­ny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochyl­nie;

Place Składowe

Kat­e­go­ria XXII k=8,0
w=1,0<1000 m² ; w=1000–5000 m²; w=2,0 5000–10000 m²; w=2,5 >10000 m² (powierzch­nia);
place skład­owe, place pos­to­jowe, skład­owisko odpadów, parkin­gi;

Obiekty Lotniskowe

Kat­e­go­ria XXIII k=10,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1–10km; w=2,0 20–20km; w=2,5 >20km (dłu­gość);
pasy star­towe, dro­gi kołowa­nia, pły­ty lot­niskowe, place pos­to­jowe, place manewrowe, lądowiska

Obiekty Wodne

Kat­e­go­ria XXIV k=9,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1–10km; w=2,0 20–20km; w=2,5 >20km (dłu­gość);
Zbiorni­ki wodne, zbiorni­ki nad­poziomowe, stawy ryb­ne

Drogi i Kolejowe drogi szynowe

Kat­e­go­ria XXV k=1,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1–10km; w=2,0 20–20km; w=2,5 >20km (dłu­gość);

Sieci

Kat­e­go­ria XXVI k=8,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1–10km; w=2,0 20–20km; w=2,5 >20km (dłu­gość);
sieci elek­troen­er­gety­czne, sieci gazowe, sieci teleko­mu­nika­cyjne, sieci ciepłown­icze, sieci wodocią­gowe, sieci kanal­iza­cyjne, ruro­cią­gi prze­mysłowe;

Budowle Hydrotechniczne Piętrzące, Upustowe i Regulacyjne

Kat­e­go­ria XXVII k=9,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20–50m; w=2,0 50–100m; w=2,5 >100m (wysokość);
zapo­ra, pro­gi i stop­nie wodne, jazy, bramy prze­ci­w­powodziowe, śluza wałowa, syfony, wały prze­ci­w­powodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opas­ki, ostro­gi brze­gowe, Rowy Melio­ra­cyjne;

Obiekty Drogowe i Kolejowe obiekty Mostowe

Kat­e­go­ria XXVIII k=5,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20–50m; w=2,0 50–100m; w=2,5 >100m (wysokość);
Mosty, estakady, kład­ki, prze­jś­cia podziemne, wiaduk­ty, prze­pusty, tunele;

Obiekty Kominy i Maszty

Kat­e­go­ria XIX k=10,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20–50m; w=2,0 50–100m; w=2,5 >100m (wysokość);

Obiekty Zasobów Wodnych

Kat­e­go­ria XXX k=8,0
w=1,0 <50 m³/h ; w=1,5 50–100 m³/h; w=2,0 100–500 m³/h; w=2,5 500 m³/h;
uję­cie wód mors­kich i śródlą­dowe, budowla zrzu­tu wód mors­kich i ścieków, pom­pow­n­ia, stac­ja stre­fowa, stac­ja uzdat­ni­a­nia wody, oczyszczal­nia ścieków;

 

k — współczyn­nik kat­e­gorii obiek­tów
w — współczyn­nik wielkoś­ci obiek­tów

 

Share This