(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Projekt Przedszkola, czyli jak założyć Przedszkole ?

Zamierza­sz prowadz­ić Przed­szkole lub przy­go­towu­jesz pro­jekt przed­szko­la ?
Tu zna­jdziesz przepisy budowlane, które poz­wolą Tobie na szy­bką ocenę Jakie wyma­gania musisz spełnić w Twoim budynku/projekcie przed­szko­la.

Ustawa z dnia 7 wrześ­nia 1991 r. o sys­temie oświaty.

Zestaw przepisów dotyczących budynków i zagospodarowania terenu

Roz­porządze­nie Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002 r. w spraw­ie warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać budyn­ki i ich usy­tuowanie.

Obwieszcze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej z dnia 28 sierp­nia 2003 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu roz­porządzenia Min­is­tra Pra­cy i Poli­ty­ki Soc­jal­nej w spraw­ie ogól­nych przepisów bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy

Roz­porządze­nie Min­is­tra Pra­cy i Poli­ty­ki Soc­jal­nej z dnia 1 grud­nia 1998 r. w spraw­ie bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy na stanowiskach wyposażonych w mon­i­to­ry ekra­nowe.

Roz­porządze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 5 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie zasad­niczych wyma­gań dla zabawek

Pol­s­ka Nor­ma PN-EN 12464–1 listopad 2004 „Światło i oświ­etle­nie. Oświ­etle­nie miejsc pra­cy. Część 1: Miejs­ca pra­cy we wnętrzach

Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej i Sportu z dnia 31 grud­nia 2002 r. w spraw­ie bez­pieczeńst­wa i higieny w pub­licznych i niepub­licznych szkołach i placówkach

Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 31 sierp­nia 2010 r. w spraw­ie rodza­jów innych form wychowa­nia przed­szkol­nego, warunk­ów tworzenia i orga­ni­zowa­nia tych form oraz sposobu ich dzi­ała­nia

Zestawienie przepisów dotyczących żywienia :

Obwieszcze­nie Marsza­ł­ka Sej­mu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z dnia 29 czer­w­ca 2010 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu ustawy o bez­pieczeńst­wie żywnoś­ci i żywienia

Roz­porządze­nie (WE) nr 852/2004 Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spraw­ie higieny środ­ków spoży­w­czych

Roz­porządze­nie (WE) nr 178/2002 Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 28 sty­cz­nia 2002 r. ustanaw­ia­jące ogólne zasady i wyma­gania prawa żywnoś­ciowego, powołu­jące Europe­js­ki Urząd ds. Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ci oraz ustanaw­ia­jące pro­ce­dury w zakre­sie bez­pieczeńst­wa żywnoś­ci

 

Niezbędne infor­ma­c­je o żłobkach

 

 

Share This