(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek

Przenieść na nową stronę „Żłobki, kluby dziecięce”

„Żłobki, kluby dziecięce”

Zamierzasz prowadzić Żłobek lub przygotowujesz projekt żłobak lub klubu dziecięcego ?
Tu znajdziesz przepisy budowlane, które pozwolą Tobie na szybką ocenę Jakie wymagania musisz spełnić w Twoim budynku/projekcie żłobku czy klubie dziecięcym.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przepisy sanitarne

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

Polska Norma PN-EN 12464-1 listopad 2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Żywienie w Żłobku klubie dziecięcym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

 

dodatkowo warto zapoznać się z :

– Poradnik dla organizatorów żłobków opracowany przez pracowników Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

 

niezbędne informacje o przedszkolach

Share This