(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Projekt żłobka , jak otworzyć żłobek

Przenieść na nową stronę “Żłobki, kluby dziecięce”

Żłobki, kluby dziecięce”

Zamierza­sz prowadz­ić Żłobek lub przy­go­towu­jesz pro­jekt żłobak lub klubu dziecięcego ?
Tu zna­jdziesz przepisy budowlane, które poz­wolą Tobie na szy­bką ocenę Jakie wyma­gania musisz spełnić w Twoim budynku/projekcie żłobku czy klu­bie dziecię­cym.

Ustawa z dnia 7 wrześ­nia 1991 r. o sys­temie oświaty.

Przepisy sanitarne

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieć­mi w wieku do lat 3

Roz­porządze­nie Min­is­tra Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej z dnia 25 mar­ca 2011 r. w spraw­ie wyma­gań lokalowych i san­i­tarnych doty­czą­cych żłobków i klubów dziecię­cych

Roz­porządze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 5 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie zasad­niczych wyma­gań dla zabawek

Pol­s­ka Nor­ma PN-EN 12464–1 listopad 2004 „Światło i oświ­etle­nie. Oświ­etle­nie miejsc pra­cy. Część 1: Miejs­ca pra­cy we wnętrzach

Obwieszcze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej z dnia 28 sierp­nia 2003 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu roz­porządzenia Min­is­tra Pra­cy i Poli­ty­ki Soc­jal­nej w spraw­ie ogól­nych przepisów bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy

 

Żywienie w Żłobku klubie dziecięcym

Obwieszcze­nie Marsza­ł­ka Sej­mu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z dnia 29 czer­w­ca 2010 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu ustawy o bez­pieczeńst­wie żywnoś­ci i żywienia

Roz­porządze­nie (WE) nr 852/2004 Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spraw­ie higieny środ­ków spoży­w­czych

Roz­porządze­nie (WE) nr 178/2002 Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 28 sty­cz­nia 2002 r. ustanaw­ia­jące ogólne zasady i wyma­gania prawa żywnoś­ciowego, powołu­jące Europe­js­ki Urząd ds. Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ci oraz ustanaw­ia­jące pro­ce­dury w zakre­sie bez­pieczeńst­wa żywnoś­ci

 

dodatkowo warto zapoz­nać się z :

- Porad­nik dla orga­ni­za­torów żłobków opra­cow­any przez pra­cown­ików Wojew­ódzkiej Stacji
San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icznej w Poz­na­niu.

 

niezbędne infor­ma­c­je o przed­szko­lach

Share This